Článok

Fenomény sveta

Fenomény sveta naštartovali revolúciu vo vzdelávaní. Priniesli inovatívny koncept, ktorý žiaci aj učitelia milujú

Vzdelávanie dnešnej mladej generácie by malo patriť medzi najvyššie priority spoločnosti. Všade sa o tom hovorí, nie každý však k tomu pristupuje zodpovedne alebo efektívne. Samozrejme, dnešných študentov je čoraz ťažšie zaujať. V tomto smere je potrebné byť originálni a inovatívni, čo si učitelia veľmi dobre uvedomujú. Aj preto vznikol úplne nový vzdelávací koncept Fenomény sveta, ktorý sa medzi školami, učiteľmi, ale aj žiakmi teší veľkej obľube. O čo ide?

Fenomény sveta sú inovatívny vzdelávací obsah založený na zážitkovom vyučovaní. Produkt je určený žiakom 2. stupňa základných škôl a prvých štyroch ročníkov na osemročných gymnáziách (príma – kvarta). Zameriava sa na tzv. medzipredmetovú výučbu.

Ide o vzdelávaciu metódu, pri ktorej žiaci nezískavajú informácie izolovane, v rámci jednotlivých školských predmetov, ale podľa zvolenej témy. Vďaka tomu získavajú poznatky v súvislostiach, čo je spôsob, akým by mali neskôr pozerať na problémy a ich riešenie aj v bežnom živote. Vzdelávací obsah Fenoménov sveta tvoria tlačené materiály plné pestrých aktivít, ktoré sú doplnené o videá BBC, interaktívne cvičenia na precvičovanie učiva a vzdelávaciu hru.

Práve vzdelávacie videá z dielne BBC sú ústredným prvkom Fenoménov sveta, pričom sú zárukou svetovej kvality. Žiaci sa aj prostredníctvom videí od BBC učia analyzovať informácie, prezentovať výsledky svojej práce pred spolužiakmi, vecne argumentovať a získané poznatky aplikovať v praxi. Videá sú v originálnom znení s možnosťou zapnutia slovenských aj anglických titulkov. Vďaka tomu sa žiaci zlepšujú aj v anglickom jazyku.

​„S novým vyučovacím predmetom Fenomény sveta sa bežné vyučovanie mení na dobrodružnú expedíciu k hraniciam ľudského poznania.“

Čo sa týka samotnej formy výučby, veľmi dôležitým elementom je, že žiaci sa vďaka obsahu vzdelávacích materiálov učia analyzovať informácie, kriticky myslieť, prezentovať svoje názory podložené argumentami a diskutovať s ostatnými. Vďaka tomu rozvíjajú svoju kreativitu, učia sa pracovať v tíme, zlepšujú sa ich komunikačné zručnosti či schopnosť čítať a počúvať s porozumením. Fenomény sveta rozvíjajú kľúčové kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre život a pracovné uplatnenie v 21. storočí.

​„Až 94 % oslovených učiteľov potvrdilo, že Fenomény sveta rozvíjajú kreativitu, tímovú spoluprácu a kritické myslenie.“

Fenomény sveta sa do slovenských škôl dostali v pilotnom projekte Expedícia Fenomény sveta v školskom roku 2018/2019. Do projektu sa zapojilo 800 škôl z celého Slovenska, ktoré získali zadarmo jeden balík vzdelávacích materiálov podľa výberu a počas školského roka zrealizovali výučbu s Fenoménmi sveta spôsobom, ktorý im najviac vyhovoval.

Za Fenoménmi sveta stojí nezisková organizácia EDULAB, ktorá v spolupráci s BBC a finančnou podporou Tatra banky priniesla do slovenského vzdelávacieho procesu čerstvý vietor.

„Tak, ako sa Tatra banka snaží prinášať inovácie a nové trendy do bankovníctva, tak sa Fenomény sveta snažia rovnaké princípy prinášať do vzdelávania. Vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou pokroku, preto aj nám záleží na tom, aby sme vedeli posúvať jeho hranice. A to aj vďaka Fenoménom sveta,“ vysvetľuje Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky.

Všetci, ktorí majú záujem učiť zážitkovo, moderne a atraktívne, si môžu objednať vzdelávacie materiály Fenomény sveta.
„Fenomény sveta ma okamžite zaujali, keďže ich obsahom sú aj videá BBC a ja vyučujem anglický jazyk. Zároveň ma nesmierne bavia nové výzvy. Vedenie školy navrhlo  realizovať vzdelávanie cez nový školský predmet s názvom „Bádanie“. Ja osobne sa zaujímam o fyziku, kultúru, milujem knihy, dokumenty a toto bolo ako splnený sen. Myslím si, že presne takéto niečo v našom školstve chýba - prepájanie tém, jazykov, kultúr a pod. Vzdelávanie by sa malo realizovať komplexne a nie čiastkovo. Už teraz viem, že vyučovanie bude zážitkové nielen pre deti, ale aj pre mňa.“
Mgr. MIROSLAVA ZÁVADSKÁ
Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky
„Expedícia Fenomény sveta posúva vzdelávanie do ďalšej dimenzie. Žiak sa stáva výskumníkom a učiteľ sa posúva čoraz viac do roly facilitátora. Jednotlivé fenomény sú predstavované v súvislostiach, ktoré sú názorne prezentované pomocou unikátnych videí z dielne BBC. Prepojenie s anglickým jazykom umožní učiteľom aplikovať metódu CLIL do vyučovania. Hlavný význam tohto projektu však vidíme v uplatňovaní medzipredmetových vzťahov a komplexnosti, ktorou sa jednotlivé fenomény vyznačujú.“
Ing. DANIELA KOPINSKÁ
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
„Videá BBC, ako aj kvalitne spracované medzipredmetové aktivity prepojené na inovatívne spôsoby výučby nám pomôžu naplniť naše ciele. Tak ako v tomto roku, tak aj v rokoch budúcich budeme tento projekt implementovať do výučby na našej škole a veríme, že projekt bude pre nás a našich žiakov veľkým prínosom.“
Mgr. KATARÍNA KURUCOVÁ
Základná škola, Komenského 13, Sabinov
„Fenomény sveta, to je množstvo kvalitných materiálov na vyučovanie, hotové metodiky pre učiteľov, možnosť vyskúšať si inovatívne metódy vyučovania, nový rozmer vyučovania a možnosť ukázať iným, že inovácia začína od učiteľa, od jeho myslenia a nastavenia.“
Mgr. GABRIELA KUKLIŠOVÁ
Základná škola J. J. Turzu, Detva
„Zapojenie do projektu Fenomény sveta vnímam ako príležitosť zatraktívniť vyučovací proces nielen pre žiakov, ale aj pre samotných učiteľov na našej škole. S využitím moderných metód, aktivít a videí, ktoré tento projekt obsahuje, môžeme u žiakov zvýšiť záujem o vzdelávanie, otvoriť im nové pohľady na aktuálne témy a zároveň aj obohatiť klasické vyučovanie.“
Mgr. LENKA HARVANOVÁ
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
„Expedícia Fenomény sveta dokáže vtiahnuť žiaka do problému v širšom kontexte. Žiak sa stáva členom expedície, kde hľadá riešenia formou tímovej spolupráce. Pritom si neuvedomuje, že úlohy rieši medzipredmetovo, ale rieši ich z hľadiska vyriešenia problému a to je práve ten inovatívny pohľad. Predmety sa navzájom prelínajú. Takéto vymanenie sa z predmetov, tento širší pohľad je nóvum i pre nás učiteľov. Je to pre všetkých výzva, na ktorú sa tešíme.“
Mgr. RÓBERT HARMATA
Základná škola, Benkova 34, Nitra
„Mnohí mladí ľudia, samozrejme, aj žiaci na našej škole, sledujú YouTuberov, ktorí sa často stanú ich inšpiráciou či idolom. A práve tento projekt je skvelou a zaujímavou možnosťou zapojiť našich žiakov do vedomostných výziev s YouTuberom Bačom, ktorí ich prevedie rôznymi svetovými destináciami a bude ich motivovať k súťaži o objavnú expedíciu do nórskych fjordov.“
Mgr. GABRIEL STACH
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
„Do projektu sme sa zapojili aj preto, že je naozaj dobrý pre deti aj pre učiteľov. Keď sme o ňom rozprávali kolegom, myšlienka sa im páčila a mali chuť sa podieľať na jeho realizácii. Tešíme sa hlavne na to, ako bude učenie deti baviť.“
RNDr. ZUZANA HANUDELOVÁ
Základná škola, Komenského 13, Sabinov
„Zaujala nás možnosť získať a zároveň žiakom sprístupniť jedinečné vzdelávacie materiály, ktorých súčasťou sú videá z BBC či Expedícia Fenomény sveta s mladým YouTuberom. Aj my, učitelia, potrebujeme pri svojej práci motiváciu, aby sme učili tak, ako sa od nás očakáva v 21.storočí. Túto motiváciu nám prinášajú Fenomény sveta vo forme inovatívnych vzdelávacích metód, úžasných vzdelávacích materiálov a digitálnych technológií.“
Mgr. KATARÍNA ŠALAMÚNOVÁ
Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
„V projekte Expedícia Fenomény sveta vidíme možnosť oživenia klasického vyučovania o nové prvky. Hlavne žiaci, ktorí majú problém s učením, budú mať prostredníctvom týchto netradičných metód možnosť zapojiť sa do vyučovacieho procesu zaujímavým spôsobom.“
Mgr. LENKA PAĽOVÁ
Základná škola T. J. Moussona, Michalovce