Pýtate sa (FAQ)

Všeobecne o projekte

Expedícia Fenomény sveta je neziskový projekt, ktorého cieľom je podporiť učiteľov v snahe inovovať svoje vzdelávacie metódy a motivovať žiakov k poznávaniu sveta okolo seba prostredníctvom kolekcie jedinečných vzdelávacích materiálov.
Cieľom projektu Expedícia Fenomény sveta je predstaviť školám kolekciu vzdelávacích materiálov s možnosťou využitia digitálnych technológií v kombinácii s bežne dostupnými učebnými pomôckami; poskytnúť učiteľom možnosť vyskúšať si vzdelávacie materiály vo svojej praxi a overiť potenciál Fenoménov sveta ako nového vyučovacieho predmetu.
Projekt Expedícia Fenomény sveta je určený pre základné školy s vyučovaním na 2. stupni a osemročné gymnáziá.
Nie, projekt Expedícia Fenomény sveta je určený pre školy. Projektový balík je určený pre jednu triedu a kolektív učiteľov.
Registrácia do projektu Expedícia Fenomény sveta bola otvorená od 24. 9. 2018 do 31. 12. 2018.
Registráciou do projektu Expedícia Fenomény sveta škola získa minimálne jeden projektový balík podľa vlastného výberu.
Škola zapojená do projektu Expedícia Fenomény sveta má jedinečnú možnosť vyskúšať vzdelávacie materiály v praxi, overiť potenciál Fenoménov sveta ako nového vyučovacieho predmetu a poskytnúť spätnú väzbu realizátorovi projektu.
Projekt Expedícia Fenomény sveta je pre školy bezplatný.
Fenomény sveta predstavujú kolekciu vzdelávacích materiálov s potenciálom byť novým vyučovacím predmetom s dôrazom na potreby moderného učiteľa a rozvoj kompetencií 21. storočia ako kritické myslenie, komunikačné kompetencie, prezentačné zručnosti, tvorivosť, zodpovednosť, schopnosť pracovať v tíme a čítanie a počúvanie s porozumením.

Fenomény sveta v mojej triede (učiteľ)

Fenomény sveta pozostávajú z 5 ucelených tematických oblastí VODA, SLNKO, VZDUCH, KULTÚRA a KOMUNIKÁCIA, ktoré žiakom poskytujú komplexný pohľad na kľúčové fenomény sveta. Každá tematická oblasť je spracovaná formou projektového balíka plného špičkových materiálov. Projektový balík je určený pre kolektív pedagógov, ktorí učia jednu triedu.
Kolekciu vzdelávacích materiálov Fenomény sveta podľa vlastného výberu získala bezplatne každá škola, ktorá sa zaregistrovala do projektu Expedícia Fenomény sveta. Mimo projektu si môžu školy zakúpiť vzdelávacie materiály Fenomény sveta v bežnej distribúcii.
Vzdelávacie materiály sú spracované tak, aby napĺňali ciele Štátneho vzdelávacieho programu so zameraním nielen na všeobecno-vzdelávacie predmety, ale aj vybrané prierezové témy.
Projektový balík pre každú tematickú oblasť obsahuje: 12 vyučovacích modelov pre učiteľa, vzdelávaciu hru pre žiakov a prístup k interaktívnym aktivitám a 90 vzdelávacím videám od spoločnosti BBC na portáli FenomenySveta.sk.
Digitálny obsah poskytuje pedagógom účinný nástroj na upevňovanie vedomostí žiakov. Využiteľný je nielen priamo na hodine, ale aj na domáce vzdelávanie. Interaktívne aktivity slúžia divákovi na preverenie vlastného porozumenia videu.
Knižnica videí z dielne britskej televíznej a rozhlasovej verejnoprávnej spoločnosti BBC je zárukou kvality svetovej úrovne. Vďaka stovkám profesionálnych videí je učenie s Fenoménmi sveta nielen efektívne, ale aj vizuálne atraktívne. Videá v pôvodnom znení rozvíjajú pasívnu slovnú zásobu a komunikačné kompetencie v anglickom jazyku.
Nie, pre prácu s interaktívnymi aktivitami a vzdelávacími videami je potrebné internetové pripojenie a prístup na vzdelávací portál FenomenySveta.sk.
Prístup k interaktívnym cvičeniam a videám získa učiteľ zaregistrovaním sa na portáli www.fenomenysveta.sk a prostredníctvom aktivačného kódu licencie, ktorý je súčasťou balíka vzdelávacích materiálov.
Žiaci sa zaregistrujú na portál FenomenySveta.sk prostredníctvom zákonného zástupcu a následne si aktivujú digitálne materiály prostredníctvom aktivačného kódu licencie, ktorý im poskytne učiteľ.
Rozhodnutie je v kompetencii zapojených pedagógov. Projektový balík Fenomény sveta možno do vyučovania zaradiť ako samostatný vyučovací predmet, blokové vyučovanie, týždeň tematického vyučovania alebo ako súčasť bežných predmetov. Vzdelávacie materiály možno využiť aj ako videoknižnicu. Aktivity sú navrhnuté s dôrazom na skupinovú prácu a učiteľ ich môže využiť s celou triedou alebo s vybranou skupinou žiakov.
Fenomény sveta sú pre učiteľa kvalitne pripravenou vzdelávacou pomôckou, ktorá mu umožní bez dlho trvajúcej prípravy učiť inovatívne a atraktívne pre žiakov. Škola získa materiály pre učiteľov a žiakov a všetko potrebné na to, aby sa hodina zmenila na vzdelávaciu expedíciu.
Projekt Expedícia Fenomény sveta ponúka pedagógom viaceré formy implementácie sady vzdelávacích materiálov do vyučovania. Projektový balík Fenomény sveta možno do vyučovania zaradiť ako samostatný vyučovací predmet, blokové vyučovanie, týždeň tematického vyučovania alebo ako súčasť bežných predmetov. Vzdelávacie materiály možno využiť aj ako videoknižnicu.

Aktivačný kód licencie

Aktivačný kód licencie je potrebný pre sprístupnenie interaktívnych cvičení a vzdelávacích videí na portáli FenomenySveta.sk
Aktivačný kód licencie k digitálnemu obsahu na portáli FenomenySveta.sk získala bezplatne každá škola, ktorá sa zaregistrovala do projektu Expedícia Fenomény sveta. Mimo projektu môžu školy získať aktivačný kód licencie zakúpením balíka vzdelávacích materiálov v bežnej distribúcii.

Rodič/žiak získa aktivačný kód licencie prostredníctvom učiteľa.

Fenomény sveta u nás doma (rodič/žiak)

Stačí si vytvoriť účet pre seba a následne vaše dieťa na portáli FenomenySveta.sk. V prípade, že už máte prihlasovacie údaje na portál Kozmix.sk, môžete sa prihlásiť jednoducho aj prostredníctvom nich.
Áno, v prípade, že trieda, ktorú dieťa navštevuje, disponuje balíkom vzdelávacích materiálov Fenomény sveta, ktorého súčasťou je aj aktivačný kód licencie pre sprístupnenie digitálneho obsahu.
Okrem toho, že portál FenomenySveta.sk obsahuje vzdelávacie videá a interaktívne cvičenia prvotriednej kvality, deti majú možnosť zapojiť sa počas trvania projektu do súťaže EXPEDÍCIA S BAČOM a vyhrať hodnotné vecné ceny pre seba aj pre celú triedu.

Vytváranie účtov na FenomenySveta.sk

Pre prácu s vzdelávacím obsahom na portáli FenomenySveta.sk je potrebné mať vlastný účet. Portál vám ponúka možnosť vytvoriť si nový účet alebo sa prihlásiť prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré používate na portáli Kozmix.sk.
Pre prácu s vzdelávacím obsahom na portáli FenomenySveta.sk je potrebné mať vlastný účet. Portál vám ponúka možnosť vytvoriť si nový účet alebo sa prihlásiť prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré používate na portáli Kozmix.sk.
Žiakom vytvára účet na portál FenomenySveta.sk zákonný zástupca prostredníctvom vlastného účtu.

Súťaž „Expedícia s Bačom“

Súťaž je určená pre všetkých žiakov 2. stupňa základných škôl a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií vo veku 10 až 15 rokov a ich učiteľov.
Áno. Súťaž je určená pre všetkých žiakov 2. stupňa základných škôl a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií vo veku 10 až 15 rokov a ich učiteľov.
Nie. Súťaž je určená pre všetkých žiakov 2. stupňa základných škôl a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií vo veku 10 až 15 rokov a ich učiteľov. Nesúťažne si môžu rodičia prezrieť jednotlivé kvízy a videá zo súťaže prostredníctvom svojho účtu.
Áno, do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci 2. stupňa základných škôl a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií vo veku 10 až 15 rokov bez ohľadu na zapojenie sa triedy do projektu Expedícia Fenomény sveta. Jedinou podmienkou pre zapojenie sa do súťaže „Expedícia s Bačom“ je mať vytvorený účet na portáli FenomenySveta.sk.
Súťaž „Expedícia s Bačom“ bola doplnená o extra súťažné kolo v trvaní troch mesiacov so začiatkom od 01. 03. 2019 do 31. 05. 2019. Základných 7 kôl súťaže prebiehalo v období od 26. 10. 2018 do 28. 2. 2019.
Nie, jedinou podmienkou pre zapojenie sa do súťaže „Expedícia s Bačom“ je mať vytvorený účet na portáli FenomenySveta.sk, pričom žiakom vytvárajú účet na portál FenomenySveta.sk rodičia. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci 2. stupňa základných škôl a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií vo veku 10 až 15 rokov bez ohľadu na zapojenie sa triedy do projektu Expedícia Fenomény sveta.
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci 2. stupňa základných škôl a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií vo veku 10 až 15 rokov. Jedinou podmienkou je mať vytvorený účet na portáli FenomenySveta.sk, pričom žiakom vytvárajú účet na portál FenomenySveta.sk rodičia.
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci učitelia 2. stupňa základných škôl a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií. Jedinou podmienkou je mať vytvorený účet na portáli FenomenySveta.sk.
Žiakom vytvára účet na portál FenomenySveta.sk zákonný zástupca prostredníctvom vlastného účtu.
Portál vám ponúka možnosť vytvoriť si nový účet alebo sa prihlásiť prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré používate na portáli Kozmix.sk.
  • Do extra súťažného kola sa môžete zapojiť v období od 01. 03. 2019 do 31. 05. 2019.
  • Sledujte dobrodružné Expedície s youtuberom Bačom, zvládnite jeho zábavné výzvy a vyhrajte expedíciu do nórskych fjordov pre celú triedu.
  • Aby bol súťažiaci zaradený do žrebovania o hlavné ceny, musí získať minimálny počet bodov 50 bodov zo všetkých súťažných expedícií. Body navyše môže získať, ak bude expedície zdieľať svojim kamarátom prostredníctvom e-mailu alebo sociálnych sietí.
  • Výhercu, resp. výhercov hlavných cien zverejníme po skončení extra kola, v júni 2019.

Kontakty

Nezisková organizácia EDULAB
Rigeleho 7300/1
811 02 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 45738424
DIČ: 2023525163


kontakt:

tel.: 02 / 32 14 40 05

infofenomenysveta.sk
AGEMSOFT, a.s.
Rigeleho 1
811 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35782391
DIČ: 2020256040
IČ DPH: SK2020256040
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2374/B

[logo AGEMSOFT, a.s.]
[logo Nezisková organizácia EDULAB]
[logo BBC Learning]Pravidlá ochrany osobných údajov

AGEMSOFT, a.s. © 2018