Metódy výučby

a rozvoj kompetencií

pre 21. storočie

Fenomény sveta využívajú inovatívne metódy, ktoré učiteľom umožňujú učiť moderne a atraktívne
Metódy riadenej výučby

Metódy riadenej výučby patria k tradičným vyučovacím metódam. Učiteľ vystupuje v pozícii experta riadiaceho vzdelávací proces. Žiak je pasívny prijímateľ informácií. Bežné aktivity tejto metódy sú: prednáška, výklad, storytelling a podobne.

Tieto tradičné metódy majú miesto v učebnej expedícii, ale netvoria hlavný spôsob práce.

1.
Kinestetické metódy

Kinestetické metódy smerujú k pohybu žiaka. Tradične je vyučovanie založené na čítaní, písaní a počúvaní. Ale učíme sa aj pri pohybe a manipulácii s predmetmi.

Kinestetické metódy aktivizujú celé telo žiaka a radia sa sem napríklad: rolové hry, dramatizácia, pohybové hry, strihanie, lepenie, kreslenie, puzzle a podobne.

2.
Obrátené vyučovanie

Obrátené vyučovanie sa zameriava na samostatnú aktivitu žiaka. Či už v škole alebo doma si žiak preštuduje určitú tému z pripravených vzdelávacích materiálov. Takto koncipované učenie umožňuje väčšiu sústredenosť na učivo a v žiakovi buduje zodpovednosť.

Úloha učiteľa je v pozícii konzultanta a manažéra vyučovacej hodiny, na ktorej prebieha aplikácia nadobudnutých vedomostí.

3.
Metódy diferencovanej výučby

Metódy diferencovanej výučby sú zamerané na individuálne schopnosti a potreby žiakov. Žiaci pracujú v tímoch a ich činnosť organizuje vyučujúci, ktorý vystupuje v roli sprievodcu. Vzájomná spolupráca a zodpovednosť členov tímu je kľúčom k riešeniu zadaných úloh.

Metódy diferencovanej výučby zahŕňajú aktivity rovesníckeho vzdelávania, tímovej spolupráce, práce na stanovištiach a diferencovaných úlohách.

4.
Bádateľské metódy
Bádateľské metódy umožňujú žiakovi objavovanie, samostatné zisťovanie, navrhovanie riešení a tvorbu záverov. Učiteľ je facilitátor, sprievodca výučby. Jeho úlohou je podporovať diskusiu, klásť problémové otázky. K bádateľským metódam radíme aj formy diskusie a problémové vyučovanie.
5.
Gamifikácia a didaktické hry

Gamifikácia a didaktické hry sú metódy, ktoré sú založené na zavádzaní herných prvkov do neherného prostredia. Vo vzdelávaní je to aplikovanie herných prvkov do vzdelávacích aktivít tak, aby boli pre žiakov viac zábavné a motivujúce.

Pod hernými prvkami rozumieme napríklad postup podľa pravidiel hry, zbieranie bodov, získavanie odmeny, súťaženie a snahu o dosiahnutie vyššej úrovne s cieľom zvýšenia vnútornej motivácie žiakov.

6.
Fenomény sveta rozvíjajú kľúčové kompetencie potrebné pre uplatnenie sa v 21. storočí
Kritické myslenie

Veďte žiakov k tomu, aby pátrali po informáciách a riešili problémy.

Kriticky myslíme vždy keď argumentujeme, zdôvodňujeme, hľadáme racionálne riešenie či debatujeme podľa určitých pravidiel. Schopnosť kriticky myslieť je dôležitá v každej oblasti života, najmä v dobe, keď je náročné odlíšiť pravdu a nepravdu. Kritické myslenie je cesta k hľadaniu pravdy.

Komunikačné schopnosti a prezentačné zručnosti

Podporujte žiakov v tom, aby vyjadrovali svoje „hrubé myšlienky“.

Komunikovať znamená vzájomne si rozumieť. Prezentovať znamená vysvetliť niekomu niečo tak, aby pochopil zmysel a náš zámer. Obe schopnosti sú potrebné pre pracovný aj každodenný život.

Vyučovanie ponúka množstvo situácií, pri ktorých sa môžu žiaci učiť komunikovať a prezentovať. Výsledok svojej práce, svojho učenia alebo len vysvetlenie náhleho nápadu.

Tvorivosť

Vytvárajte priestor pre tvorivosť, nepredkladajte žiakom hotové informácie a ich význam.

Vznik novej, ešte nikým nepoznanej myšlienky, je unikátnym momentom. Nemusíme byť všetci originálni myslitelia, ale mali by sme vedieť autonómne spájať jestvujúce poznanie do nových celkov. Mali by sme tvoriť.

Prejavom tvorivosti je aj dobre položená otázka, kvalitne pripravený graf či riešenie problému. V živote sme odkázaní na hľadanie vlastných riešení – sme odkázaní na tvorivosť.

Zodpovednosť

Využívajte nástroje na poskytovanie interaktívnej špecifickej a okamžitej spätnej väzby.

Byť zodpovedný znamená plniť určené ciele, úlohy, dodržiavať termíny a stanovené postupy. Pritom nie je podstatné, či ich stanovil učiteľ alebo samotný žiak. Týka sa to individuálnej aj tímovej práce.

V škole vedie k zodpovednej práci učiteľ alebo skupina rovesníkov. Žiak sa tak pripravuje na situáciu, kedy bude na plnenie úloh sám.

Tímová spolupráca

Umožnite žiakom pracovať v tíme.

Väčšina súčasných povolaní je aj o práci v tíme. Ide to aj v škole, kde stačí stanoviť jasný cieľ práce a rozdeliť úlohy v skupine žiakov. Počas práce v tíme si žiaci osvojujú množstvo komunikačných techník a sú vedení k zodpovednosti.

Učiteľ sa stáva manažérom práce skupín. Pri správne vytvorenej tímovej aktivite sa vždy ukáže, že skupina dokáže viac ako jednotlivec.

Čítanie a počúvanie s porozumením

Vytvárajte v aktivitách príležitosť kritického myslenia pri práci s textom a videom.

Čítanie textu a pozeranie videa neznamená, že žiak rozumie obsahu. Chápe zmysel textu a celku? Vie ho kriticky zhodnotiť a začleniť do svojho poznania? Pre digitálnu dobu, v ktorej informácie prijímame obrazom a slovom, sú tieto schopnosti kľúčové.

Pokiaľ k tomu učiteľ vytvorí adekvátne podmienky, každý didaktický materiál môže viesť nielen k pochopeniu učiva, ale tiež k rozvoju porozumenia jeho obsahu.

Aj vy môžete učiť inovatívne, atraktívne a zážitkovo
Objednajte si balík vzdelávacích materiálov Fenomény sveta do svojej školy. Získate všetko potrebné k tomu, aby ste mohli ihneď začať s vyučovaním nového školského predmetu.
„Zapojenie do projektu Fenomény sveta vnímam ako príležitosť zatraktívniť vyučovací proces nielen pre žiakov, ale aj pre samotných učiteľov na našej škole. S využitím moderných metód, aktivít a videí, ktoré tento projekt obsahuje, môžeme u žiakov zvýšiť záujem o vzdelávanie, otvoriť im nové pohľady na aktuálne témy a zároveň aj obohatiť klasické vyučovanie.“
Mgr. LENKA HARVANOVÁ
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
„Expedícia Fenomény sveta dokáže vtiahnuť žiaka do problému v širšom kontexte. Žiak sa stáva členom expedície, kde hľadá riešenia formou tímovej spolupráce. Pritom si neuvedomuje, že úlohy rieši medzipredmetovo, ale rieši ich z hľadiska vyriešenia problému a to je práve ten inovatívny pohľad. Predmety sa navzájom prelínajú. Takéto vymanenie sa z predmetov, tento širší pohľad je nóvum i pre nás učiteľov. Je to pre všetkých výzva, na ktorú sa tešíme.“
Mgr. RÓBERT HARMATA
Základná škola, Benkova 34, Nitra
„Zaujala nás možnosť získať a zároveň žiakom sprístupniť jedinečné vzdelávacie materiály, ktorých súčasťou sú videá z BBC či Expedícia Fenomény sveta s mladým YouTuberom. Aj my, učitelia, potrebujeme pri svojej práci motiváciu, aby sme učili tak, ako sa od nás očakáva v 21.storočí. Túto motiváciu nám prinášajú Fenomény sveta vo forme inovatívnych vzdelávacích metód, úžasných vzdelávacích materiálov a digitálnych technológií.“
Mgr. KATARÍNA ŠALAMÚNOVÁ
Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
„Fenomény sveta ma okamžite zaujali, keďže ich obsahom sú aj videá BBC a ja vyučujem anglický jazyk. Zároveň ma nesmierne bavia nové výzvy. Vedenie školy navrhlo  realizovať vzdelávanie cez nový školský predmet s názvom „Bádanie“. Ja osobne sa zaujímam o fyziku, kultúru, milujem knihy, dokumenty a toto bolo ako splnený sen. Myslím si, že presne takéto niečo v našom školstve chýba - prepájanie tém, jazykov, kultúr a pod. Vzdelávanie by sa malo realizovať komplexne a nie čiastkovo. Už teraz viem, že vyučovanie bude zážitkové nielen pre deti, ale aj pre mňa.“
Mgr. MIROSLAVA ZÁVADSKÁ
Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky
„V projekte Expedícia Fenomény sveta vidíme možnosť oživenia klasického vyučovania o nové prvky. Hlavne žiaci, ktorí majú problém s učením, budú mať prostredníctvom týchto netradičných metód možnosť zapojiť sa do vyučovacieho procesu zaujímavým spôsobom.“
Mgr. LENKA PAĽOVÁ
Základná škola T. J. Moussona, Michalovce
„Expedícia Fenomény sveta posúva vzdelávanie do ďalšej dimenzie. Žiak sa stáva výskumníkom a učiteľ sa posúva čoraz viac do roly facilitátora. Jednotlivé fenomény sú predstavované v súvislostiach, ktoré sú názorne prezentované pomocou unikátnych videí z dielne BBC. Prepojenie s anglickým jazykom umožní učiteľom aplikovať metódu CLIL do vyučovania. Hlavný význam tohto projektu však vidíme v uplatňovaní medzipredmetových vzťahov a komplexnosti, ktorou sa jednotlivé fenomény vyznačujú.“
Ing. DANIELA KOPINSKÁ
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
„Videá BBC, ako aj kvalitne spracované medzipredmetové aktivity prepojené na inovatívne spôsoby výučby nám pomôžu naplniť naše ciele. Tak ako v tomto roku, tak aj v rokoch budúcich budeme tento projekt implementovať do výučby na našej škole a veríme, že projekt bude pre nás a našich žiakov veľkým prínosom.“
Mgr. KATARÍNA KURUCOVÁ
Základná škola, Komenského 13, Sabinov
„Fenomény sveta, to je množstvo kvalitných materiálov na vyučovanie, hotové metodiky pre učiteľov, možnosť vyskúšať si inovatívne metódy vyučovania, nový rozmer vyučovania a možnosť ukázať iným, že inovácia začína od učiteľa, od jeho myslenia a nastavenia.“
Mgr. GABRIELA KUKLIŠOVÁ
Základná škola J. J. Turzu, Detva
„Do projektu sme sa zapojili aj preto, že je naozaj dobrý pre deti aj pre učiteľov. Keď sme o ňom rozprávali kolegom, myšlienka sa im páčila a mali chuť sa podieľať na jeho realizácii. Tešíme sa hlavne na to, ako bude učenie deti baviť.“
RNDr. ZUZANA HANUDELOVÁ
Základná škola, Komenského 13, Sabinov
„Mnohí mladí ľudia, samozrejme, aj žiaci na našej škole, sledujú YouTuberov, ktorí sa často stanú ich inšpiráciou či idolom. A práve tento projekt je skvelou a zaujímavou možnosťou zapojiť našich žiakov do vedomostných výziev s YouTuberom Bačom, ktorí ich prevedie rôznymi svetovými destináciami a bude ich motivovať k súťaži o objavnú expedíciu do nórskych fjordov.“
Mgr. GABRIEL STACH
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica