Vzdelanie a zvedavosť treba podporovať.

Stále častejšie počúvame o agende SMART, ktorá nesúvisí len s technologickými riešeniami a mobilnými aplikáciami, ale aj s hľadaním čo najlepších riešení, porovnávaním a neustálym zdokonaľovaním.

Vzdelávanie a zvedavosť preto vnímam ako individuálny prístup, ktorý nás rovnako posúva dopredu. Vzdelávacie materiály „Fenomény sveta“ sú inovatívnym prvkom vo výučbe podporujúcim kvalitu výučby na základných školách a prispievajúcim k vytváraniu podmienok na atraktívne vzdelávanie, osobnostný rast a všeobecný rozhľad žiakov.

Myslím si, že spájanie informačno-komunikačných technológií spolu so vzdelávaním pomáha v rozvoji agendy SMART, a zážitkovým vyučovaním formuje už žiakov základných škôl ako zvedavých, zodpovedných a aktívnych obyvateľov našich miest a obcí.

Leave a comment