O nás

Fenomény sveta si získali pozornosť médií aj odborníkov z oblasti vzdelávania. Prečítajte si, čo o nás hovoria.

Referencie

[logo: BBC Learning]
Kara Iaconis

Viceprezidentka pre predaj a marketing – BBC

Prečo sa renomovaná svetová organizácia ako BBC Learning rozhodla spolupracovať so spoločnosťou AGEMSOFT pri príprave tohto vzdelávacieho materiálu?

Po stretnutí s ľuďmi zo spoločnosti AGEMSOFT sme pochopili ich ciele a ich perspektívu, ako môže digitálne vzdelávanie vyzerať. Sme presvedčení, že naša videoknižnica môže byť úspešne použitá na vytvorenie kvalitného vzdelávacieho produktu, ktorý môže byť použitý v akomkoľvek vzdelávacom systéme. Keď sme videli vyrobený materiál, boli sme si istí, že sme urobili správne rozhodnutie.

Aký je váš názor na tento vzdelávací produkt?

Vedela som, že vedúce tímy a tímy pre vývoj obsahu v spoločnosti AGEMSOFT vytvoria hlboko inovatívne a pútavé vyučovacie moduly, ktoré zarezonujú u všetkých študentov. Tento produkt bude vítaným doplnkom do triedy každého učiteľa.
Zobraziť viac »

[logo: Štátna školská inšpekcia]
PaedDr. Viera Kalmárová

Hlavná školská inšpektorka – Štátna školská inšpekcia

Projekt Fenomény sveta má potenciál prekonávať negatívne dôsledky čisto predmetového vyučovania o vlastnostiach, javoch a procesoch spätých s prírodným a spoločenským prostredím. Vnútorná štruktúra jednotlivých tém a ich didaktické spracovanie sú totiž predurčené na to, aby rozvíjali dispozície žiakov vnímať kľúčové javy tohto sveta vo vzájomných súvislostiach. Okrem iných prínosov, za najpodstatnejšie považujem to, že učitelia a žiaci môžu znova objaviť to, čo sa zo škôl pomaly vytratilo, t. j. pôžitok z odovzdaného a získaného poznania. Zobraziť viac »

[logo: Združenie základných škôl Slovenska]
Mgr. Alena Petáková

riaditeľka Základnej školy v Bratislave, prezidentka Združenia základných škôl Slovenska

Nezisková organizácia EDULAB tento školský rok prináša školám nový produkt Fenomény sveta. Materiály prinášajú mnohé témy, ktoré prepájajú a posilňujú medzipredmetové vzťahy, rozvíjajú viaceré gramotnosti a inšpirujú učiteľov k inovatívnym formám učenia. Materiály sú veľmi praktické, dajú sa využiť čiastkovo na vyučovacej hodine, ako hlavná téma hodiny, ale aj na vyučovanie v blokoch pri spájaní viacerých predmetoch. Dajú sa zapracovať do novo vyhlásenej výzvy na štrukturálne fondy EÚ – „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“. Školy si môžu vystavať na nich nový predmet. Pôvodne sú určené pre žiakov II. stupňa základnej školy, ale mnohé video ukážky môžu použiť učitelia aj na I. stupni.

S Edulabom máme dlhodobo veľmi dobré skúsenosti. Vytvárajú veľmi praktické materiály pre učiteľov, motivujú učiteľov k inovatívnym formám a metódam práce so žiakmi, majú materiály premyslené a použiteľné v praxi. Základné školy už majú skúsenosti s Mojou prvou školou, Malou finančnou akadémiou, Misiou modrá planéta, portálom Kozmix.sk a viacerými kreatívnymi súťažami spojenými s používaním ich materiálov. Na základe dobrých skúsenosti a prvých reakcií učiteľov mojej školy, môžem aj tento projekt školám odporučiť.
Zobraziť viac »

[logo: Štátny pedagogický ústav]
Prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu

Pilotný projekt Expedícia fenomény sveta mení tradičné metódy a formy vzdelávania, ale aj výchovy, na zážitok, zvedavosť a radosť z aktívneho poznávania. Štandardné vyučovacie hodiny tak môžu v sebe spájať nielen túto novosť metodiky, ale aj atraktívnosť didaktických prostriedkov 21. storočia s využívaním a podporou exkluzívnych videí a reportáží BBC. Výhodou takto uchopeného vzdelávacieho obsahu je predovšetkým podpora príčinných súvislostí k jednotlivým témam učiva, medzipredmetovosť, rozvoj projektového vzdelávania a prezentačno-argumentačných zručností u žiakov. Zobraziť viac »

[logo: Tatra banka, a.s.]
Peter Matúš

člen predstavenstva Tatra banky

Inovovanie je prirodzenou reakciou na meniaci sa svet okolo nás. Ak sa pozrieme do našich domácností a porovnáme ich s domácnosťami našich rodičov, vidíme obrovský posun vo využívaní zariadení, ktorých cieľom je šetriť náš čas. Ako banka musíme tiež neustále sledovať aktuálne trendy a investovať do vývoja nových produktov a služieb, ak chceme držať krok s našimi klientmi. Školstvo by nemalo zaostávať, preto podporujeme iniciatívu neziskovej organizácie EDULAB na inovovanie vzdelávania a zvyšovanie kvality vyučovacích materiálov. Investícia do vzdelávania je investícia do budúcnosti. Zobraziť viac »

[logo: Panta Rhei]
Miloš Božek

výkonný riaditeľ Panta Rhei, s.r.o.

Kníhkupectvo Panta Rhei sa rozhodlo stať partnerom projektu „Expedícia Fenomény sveta“, lebo knihy a vzdelávanie patria k sebe. Nakoľko tento projekt ponúka inovatívny a zároveň žiacky atraktívny spôsob zlepšovania vzdelávania, rozhodli sme sa od októbra 2018 pripraviť spoločne s prezentáciou projektu našim zákazníkom výber náučných kníh k daným témam, ktoré budú môcť nájsť žiaci, učitelia a rodičia v deviatich kamenných kníhkupectvách Panta Rhei po celom Slovensku a na eshope www.pantarhei.sk v časti Fenomény sveta. Zobraziť viac »

[logo: Oulu University of Applied Sciences, Finland]
Riitta Tötterström

Riaditeľ Katedry médií a múzických umení – Univerzita aplikovaných vied Oulu, Fínsko

This letter is being written on behalf of the Oulu EduLAB program at the Oulu University of Aplied Sciences in Finland in support of the educational materials published by our formal partner: EDULAB in Slovakia.

EDULAB, využijúc videoobsah poskytnutý spoločnosťou BBC Learning, spolu so spoločnosťou AGEMSOFT vyvinul nové vzdelávacie materiály pre triedu – Fenomény sveta. Po preskúmaní obsahu Fenoménov sveta sa domnievame, že predstavuje výnimočné doplnenie praxe v triede, najmä pokiaľ ide o pedagogicky efektívne využívanie videí a podporu metód výučby, ktoré vo Fínsku odzrkadľujú dôraz na vzdelávanie založené na kompetenciách a na javoch. EDULAB na Slovensku je naďalej celosvetovo významným partnerom programu Oulu EduLAB vo Fínsku. Na základe našich rozsiahlych skúseností s praxou a výskumom v oblasti video-pedagogiky a interdisciplinárneho vzdelávania sa domnievame, že obsah Fenoménov sveta predstavuje užitočný doplnok k materiálom na vysokej úrovni, podporujúci inovatívnu prax v triede a kvalitné vzdelávacie materiály pre slovenských učiteľov. Zobraziť viac »

[logo: British Council]
British Council

 

https://www.britishcouncil.org/organisation

British Council s hrdosťou podporuje projekt Expedícia Fenomény sveta, nielen preto, že využíva dokumentárne filmy od BBC, ale aj kvôli benefitom vyplývajúcim z použitia autentickej angličtiny počas vyučovania. Fakt, že autentické videá v angličtine budú využité aj mimo hodín angličtiny je len výhodou pre študentov pri kultivovaní ich jazykových zručností. Jeden z cieľov British Council je „prinášať vysoko kvalitné materiály na výučbu jazyka pre každého žiaka a učiteľa, ktorí ich chcú“. Verím, že projekt Expedícia Fenomény sveta smeruje k realizácii tohoto cieľa. Zobraziť viac »

[logo: Pedagogická fakulta UK v Bratislave]
Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.

dekanka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave

Fenomény sveta – interaktívny materiál, ktorý prináša EDULAB, celkom iste možno považovať za inšpiratívny a inovatívny s potencionálom skutočne zaujať učiteľov i žiakov II. stupňa základných škôl. A nielen ich zaujať, ale tvorivým spôsobom budovať u nich chápanie vzťahov medzi javmi a procesmi v prírode a podporiť aktivitu, iniciatívu a samostatnosť v ich edukačnom a sociálnom uchopení. Fenomény sveta sú vytvorené tak, aby podporovali viaceré druhy gramotnosti u žiakov a z didaktického hľadiska umožňujú prepájať vedomosti medzi predmetmi aj samostatnú i skupinovú prácu. Pedagogická fakulta UK v Bratislave prostredníctvom svojich pedagógov na viacerých katedrách spolupracuje s EDULABom a doterajšie skúsenosti nám umožňujú vyjadriť sa pre Fenomény sveta pozitívne a odporučiť ho školám. Zobraziť viac »

[logo: Technická univerzita v Košiciach]
prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

prorektor pre vzdelávanie – Technická univerzita v Košiciach

Po preštudovaní poskytnutých podkladov k projektu „Fenomény sveta“, ktorý je určený pre 2. stupeň ZŠ môžem konštatovať nasledovné:

Veľmi pozitívne hodnotím multidisciplinaritu prístupu, ktorá sa v projekte uplatňuje. Našim žiakom, a to práve tým, ktorí neskôr prichádzajú študovať na vysokých školách často chýba komplexnosť pohľadu na daný problém, ktorý nepokrýva len jednu špeciálnu vednú oblasť, ale všetky oblasti, potrebné k pochopeniu konkrétnej problematiky.

Je potrebné zvážiť, akou formou a v akom rozsahu by „Fenomény sveta“ mali byť implementované do výučbového procesu. Páči sa mi idea vytvorenia úplne nového predmetu, čo si myslím, že je pre naše školstvo veľmi prospešné, avšak to nie je jediná možnosť, ako „Fenomény sveta“ implementovať.

Komplexnosť, s ktorou sa zaoberá každá téma (princíp, účinky, jedinečnosť a história) je vynikajúcim základom pre budúce riešenie konkrétnych úloh a projektov.

Participácia BBC v projekte je zárukou objektívneho prístupu a podávania informácií.

Projekt je koncipovaný tak, že poskytuje učiteľom obrovské aplikačné možnosti, ďalšie rozvinutie témy, pozitívnu stimuláciu žiaka, podporu jeho kreativity, zvýšenie záujmu o vzdelávanie, využitie neštandardných metód výučby a individuálny prístup k výučbe.

Na základe uvedených skutočností jednoznačne podporujem implementáciu takéhoto projektu do vyučovacieho procesu na 2. stupni základných škôl. Som presvedčený, že pomôže k zvýšeniu úrovne žiakov nielen rozšírením znalostí, ale hlavne v oblasti komplexného pochopenia jednotlivých tém, pochopenia súvislostí, v oblasti aplikácie základných princípov projektového prístupu vo vzdelávacom procese a hlavne v oblasti formovania osobnosti žiaka. Lepšie pripravení absolventi základných škôl budú určite prínosom i pre zvýšenie kvality stredných a nakoniec i vysokých škôl, čo v konečnom dôsledku zvýši ich konkurencieschopnosť a uplatniteľnosť na trhu práce.
Zobraziť viac »

[logo: Združenie miest a obcí Slovenska]
Michal Sýkora

predseda – Združenie miest a obcí Slovenska

Vzdelanie a zvedavosť treba podporovať.

Stále častejšie počúvame o agende SMART, ktorá nesúvisí len s technologickými riešeniami a mobilnými aplikáciami, ale aj s hľadaním čo najlepších riešení, porovnávaním a neustálym zdokonaľovaním.

Vzdelávanie a zvedavosť preto vnímam ako individuálny prístup, ktorý nás rovnako posúva dopredu. Vzdelávacie materiály „Fenomény sveta“ sú inovatívnym prvkom vo výučbe podporujúcim kvalitu výučby na základných školách a prispievajúcim k vytváraniu podmienok na atraktívne vzdelávanie, osobnostný rast a všeobecný rozhľad žiakov.

Myslím si, že spájanie informačno-komunikačných technológií spolu so vzdelávaním pomáha v rozvoji agendy SMART, a zážitkovým vyučovaním formuje už žiakov základných škôl ako zvedavých, zodpovedných a aktívnych obyvateľov našich miest a obcí.
Zobraziť viac »

Mediálne výstupy

[ilustračný obrázok]
Inovovať školstvo pomáha aj banka. Spoznajte Fenomény sveta

SME, 29. 4. 2019

S podporou Tatra banky sa do projektu zapojilo viac ako 800 škôl. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Fenomény sveta v Bošanoch

Učiteľské Noviny, 3. 4. 2019

V Základnej škole v Bošanoch, ako prvej na Slovensku, sa vyučuje nový predmet Fenomény sveta. Základom inovácie je prepojenie predmetov fyzika, biológia, geografia, dejepis zacielené na vzdelávanie konkretného fenoménu. Do celoslovenského projektu je zapojených 10 pilotných škôl. Bošianska škola tento predmet zaradila do školského vzdelávacieho programu od školského roka 2018/2019. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Poďte na expedíciu do Nórska so známym youtuberom

Základná škola v Bošanoch,  4. 2019

Slovenské školstvo potrebuje zmenu vo viacerých ohľadoch. Učitelia musia často improvizovať, lebo chýba hlavný zdroj materiálov – učebnice pre žiakov a metodické pomôcky pre učiteľov. Nečakať so založenými rukami, kým sa zmení obstarožný systém školstva, je určite mottom ZŠ v Bošanoch. Tá bola jednou z prvých, kde sa deti začali učiť aj za pomoci tabletov a nedávno si pripísala ďalšie prvenstvo. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Workshop: Načo nám je komunikácia

ZŠ J.J.Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva,  3. 2019

Fotodokumentácia z Expedície Komunikácia na ZŠ J.J.Thurzu v Detve Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Škola testovala vo výučbe najmodernejšie vzdelávacie inovácie

TASR, 26. 2. 2019

Ide o jednu z najmodernejších doplnkových vzdelávacích foriem v súčasnosti vo svete. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Na školách testujú inovatívne vzdelávanie, deti si ho pochvaľujú

TA3, 23. 2. 2019

Na stovkách základných škôl na Slovensku testujú moderný typ výučby. Žiaci druhého stupňa si na týždeň oddýchli od bežného rozvrhu a nové informácie získavali inak – prostredníctvom videí a skupinových aktivít. Takýto týždeň majú za sebou aj na jednej z bratislavských škôl. Deti si inovatívne vzdelávanie pochvaľovali, a atmosféra v triede bola pozitívna. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Starý gympel ide s dobou: Žiaci si vyskúšajú zážitkové vyučovanie

Dnes24, 19. 12. 2018

Náš starý gympel na Kukučínovej ulici v Poprade sa stal nedávno súčasťou inovatívneho vzdelávacieho projektu Expedícia Fenomény sveta. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Žiaci zo Základnej školy na Karloveskej sa zúčastnia na vzdelávacom projekte Expedícia Fenomény sveta

BratislavaDen.sk, 14. 12. 2018

Na tejto vzdelávacej expedícii žiaci spoznajú témy, ktoré formujú svet okolo nás. Sú to voda, vzduch, slnko, kultúra a komunikácia. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Učitelia vzdelávajú zážitkovo vďaka projektu Expedícia Fenomény sveta

TASR, 13. 12. 2018

Necelé tri mesiace od spustenia inovatívneho vzdelávacieho projektu Expedícia Fenomény sveta už o neho prejavilo záujem takmer 800 škôl z celého Slovenska. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Žiaci testujú inovatívny projekt, vzdelávajú sa skrz zážitky

TA3, 10. 12. 2018

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa aj o bežných veciach ako je vzduch, slnko, či voda môžu učiť oveľa atraktívnejším spôsobom, ako doteraz. Nezisková organizácia EDULAB im pripravila Vzdelávanie cez zážitky, ktoré je súčasťou projektu Expedícia fenomény sveta. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
J. Machaj o inovatívnom projekte vzdelávania prostredníctvom zážitkov

TA3, 4. 12. 2018

Vzdelávanie cez zážitky je podstatou projektu, ktorý pripravila Nezisková organizácia EDULAB. Nazvala ho „Expedícia Fenomény sveta“. Žiaci druhého stupňa základných škôl sa o bežných veciach ako je vzduch, slnko, či voda učia atraktívnejším a pútavejším spôsobom, ako na klasickej výučbe. O tomto projekte sme sa rozprávali s riaditeľom organizácie EDULAB, ktorá s týmto projektom prišla. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Žiaci si vyskúšajú zážitkové vyučovanie

Púchovské Noviny, 23. 11. 2018

ZŠ Mládežnícka Púchov sa stala nedávno súčasťou inovatívneho vzdelávacieho projektu Expedícia Fenomény sveta. Bude tak jedna z prvých škôl na Slovensku, ktorá začne využívať úplne nové vzdelávacie materiály určené na medzipredmetovú výučbu. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Reportáž zo Základnej školy T. J. Moussona v Michalovciach

TV Mistral, 22. 11. 2018

Základná škola T. J. Moussona v Michalovciach začala realizovať projekt pod názvom Fenomény sveta, ktorý má za cieľ vyučovať žiakov inovatívne. Ide o vyučovanie, ktoré sa mení na dobrodružnú expedíciu k hraniciam ľudského poznania. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Mladý učiteľ Ján Machaj: Školstvo na Slovensku je veľmi konzervatívne

STARTITUP, 18. 11. 2018

Učiteľ filozofie a riaditeľ EDULABu Ján Machaj o tom, ako je na tom naše školstvo • EDULAB chce priniesť reformu do nášho vzdelávacieho systému • Deťom chcú ukázať inovatívne metódy vzdelávania pomocou digitálnych technológií • Budeme sa inšpirovať fínskym vzdelávacím systémom? Aká je budúcnosť nášho školstva? Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Vyučovanie na základných školách postúpilo na nový level. Prichádzajú Fenomény sveta

Denník N, 14. 11. 2018

Na školy sa dostáva zážitkové vyučovanie. S Fenoménmi sveta žiaci prepájajú svoje poznatky z viacerých predmetov a hľadajú ich praktické využitie. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Prezentácie projektu Expedícia Fenomény sveta

Fenomény sveta, 13. 11. 2018

Počas októbra sme náš vzdelávací projekt predstavili viac ako 600 pedagógom. Pozrite si, ako vyzerala séria prezentácií v štyroch slovenských mestách. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Vzdelávací projekt využívajúci videá od britskej BBC školy zaujal

TASR, 8. 11. 2018

Počet základných škôl a osemročných gymnázií, ktoré sa zaregistrovali do projektu Expedícia Fenomény sveta od neziskovej organizácie EDULAB už prevýšil 700. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Stovky škôl otestujú unikátny vzdelávací projekt. Spolupracuje na ňom BBC či youtuber

FORBES, 4. 11. 2018

Cieľom projektu Fenomény sveta je priniesť do škôl zážitok, objavovanie a dobrodružstvo. Prináša ho nezisková organizácia EDULAB, ktorá na ňom spolupracovala aj so spoločnosťou BBC. Súčasťou vzdelávacích materiálov tak budú videá spomínanej spoločnosti, špeciálne prispôsobené jednotlivým témam. Mimo školy zas majú žiakov vtiahnuť videá slovenského youtubera Miroslava Baču. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Nové formy vzdelávania

RTVS, 29. 10. 2018

Zaujať dnešné deti v škole je naozaj ťažké. Nezisková organizácia EDULAB sa o to snaží už niekoľko rokov. Najnovšie prišli s projektom Fenomény sveta, kde sa deti učia napríklad o vzduchu, vode alebo slnku medzipredmetovo – teda naraz z viacerých pohľadov. V Nitre tento inovatívny spôsob vyučovania predstavili slovenským učiteľom. Viac o ňom Jolane Čulákovej povedal Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Nové predmety pre inovatívne vzdelávanie

TV Nitrička, 23. 10. 2018

Expedícia Fenomény sveta je projekt, ktorým Nezisková organizácia EDULAB reaguje na prieskum robený medzi učiteľmi, ktorý poukázal na to, že školy na Slovensku majú nedostatok vhodných vzdelávacích materiálov pre medzipredmetovú výučbu. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Pedagógovia majú záujem o alternatívnu výučbu, vyskúšajú nový projekt

TA3, 20. 10. 2018

Medzi slovenskými učiteľmi je veľký záujem o alternatívne spôsoby vyučovania. V Košiciach sa stretlo takmer 150 pedagógov, ktorí chcú v podmienkach nášho školstva vyskúšať inovatívny vzdelávací projekt. Jeho podstatou nie je výučba v rámci jednotlivých predmetov, ale podľa vybranej témy. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Školám môže pomôcť projekt medzipredmetovej výučby

TASR, 18. 10. 2018

Expedícia Fenomény sveta je inovatívny vzdelávací projekt. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
S kvalitou škôl sú najspokojnejší v Dubline. Bratislava sa ocitla na chvoste

HNONLINE, 19. 9. 2018

Eurostat porovnával názory rodičov na kvalitu škôl v 28 hlavných mestách EÚ a troch ďalších európskych metropolách. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Britská BBC mieri do slovenských škôl. Predmet Fenomény sveta je absolútny unikát

Eduworld.sk

Nezisková organizácia EDULAB prináša v spolupráci so spoločnosťou AGEMSOFT a britskou BBC do slovenských škôl nový jedinečný vzdelávací projekt. Fenomény sveta budú učiť deti moderne o 5 javoch a odhalia im svet v súvislostiach. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Nový projekt na medzipredmetovú výučbu

UCN, 10. 9. 2018

Nezisková organizácia EDULAB je v prostredí škôl etablovanou značkou, známou medzi učiteľmi a riaditeľmi škôl svojimi inovatívnymi projektami s vysokou kvalitou. Projekty ako Moja prvá škola, Misia Modrá planéta s Kozmixom, či Malá finančná akadémia, do ktorých sa zapojili stovky učiteľov s tisíckami svojich žiakov sú toho najlepším dôkazom. V aktuálnom školskom roku prichádza EDULAB s ďalším projektom zameraným na výučbu prierezových tém – EXPEDÍCIA FENOMÉNY SVETA (www.fenomenysveta.sk). O detailoch projektu informuje Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Odborník poskytol iný pohľad na naše školstvo: Nie je to katastrofa

HNONLINE, 1. 9. 2018

video: Rozhovor v štúdiu Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Chcete, aby sa vaše deti učili inovatívne? Sledujte moderné vzdelávacie projekty a upozornite na ne školu

HNONLINE, 20. 8. 2018

Odborníci sa zhodujú, že dnešní žiaci sa v škole učia rovnako ako ich rodičia a starí rodičia. A to nie je dobré, lebo svet sa medzitým výrazne posunul a požiadavky na človeka sú dnes úplne iné, ako kedysi. Výsledkom je, že zo škôl nám vychádzajú absolventi, ktorí nemajú požadované zručnosti. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
Nedostatok materiálov brzdí výučbu prierezových tém, ukázal prieskum

SITA, 4. 6. 2018

Učitelia považujú za najdôležitejšie prierezové témy environmentálnu výchovu či finančnú gramotnosť. Zobraziť viac »
[ilustračný obrázok]
O výučbu prierezových tém majú učitelia záujem, tvrdí EDULAB

TASR, 3. 6. 2018

Školy v súčasnosti organizačne zabezpečujú výučbu prierezových tém najviac v rámci bežného rozvrhu alebo projektového vyučovania. Zobraziť viac »

Naše projekty

Poznáte nás z úspešných celoslovenských projektov, ako napríklad:

Dobrodružná expedícia

[Kozmix: žiacke knižky]

Kozmix

Kozmix je sprievodca interaktívnym svetom vzdelávania. Jeho cieľom je priniesť do slovenských tried atraktívnejší a zábavnejší spôsob vyučovania. Na portáli Kozmix.sk sú k dispozícii stovky lekcií a cvičení z rôznych školských predmetov, ktoré sú využiteľné ako doplnok výučby pre učiteľa, resp. ako nástroj na domáce precvičovanie pre žiakov a ich rodičov. Súčasťou Kozmixovho sveta je aj pestrofarebný časopis či originálne žiacke knižky plné benefitov.

www.kozmix.sk

[Kozmix]

Naše projekty

[projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom]
Malá finančná akadémia
s Kozmixom

Základy finančnej gramotnosti sme v tomto projekte položili v 350 triedach po celom Slovensku.

[projekt Misia Modrá planéta s Kozmixom]
Misia Modrá planéta
s Kozmixom

Žiaci z takmer 350 tried sa zahrali na objaviteľov novej planéty a naučili sa mnoho o environmentálnej téme.

[projekt Moja prvá škola]
Moja prvá škola

Viac ako 1300 škôl a 6000 učiteľov získalo prístup na vzdelávací portál Kozmix.sk a inšpiratívnu metodickú príručku k tomu.

Kontakty

Nezisková organizácia EDULAB
Rigeleho 7300/1
811 02 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 45738424
DIČ: 2023525163


kontakt:

tel.: 02 / 32 14 40 05

infofenomenysveta.sk
AGEMSOFT, a.s.
Rigeleho 1
811 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35782391
DIČ: 2020256040
IČ DPH: SK2020256040
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2374/B

[logo AGEMSOFT, a.s.]
[logo Nezisková organizácia EDULAB]
[logo BBC Learning]Pravidlá ochrany osobných údajov

AGEMSOFT, a.s. © 2018