Pravidlá ochrany osobných údajov

Fenomény sveta

 
Úvod

Pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci e-shopu Fenomény sveta, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupov AGEMSOFT ako prevádzkovateľa e-shopu.

Definície pojmov

Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „POOU“) definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje obchodná spoločnosť AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, IČO: 35 782 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2374 (ďalej len „AGEMSOFT“) pri spracúvaní osobných údajov užívateľov e-shopu http://web.fenomenysveta.sk/ (ďalej len „e-shop“).

AGEMSOFT je prevádzkovateľom e-shopu a zároveň prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. AGEMSOFT využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje, predovšetkým software, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie identifikovaní ďalej v týchto POOU.

Užívateľ je každá fyzická osoba, ktorá zadala objednávku cez e-shop, buď ako neregistrovaný užívateľ alebo ako registrovaný užívateľ. Registrácia nie je podmienkou nákupu cez e-shop.

Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré AGEMSOFT, ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, prijal za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov užívateľov.

GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. AGEMSOFT spracúva osobné údaje užívateľov spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, cookies alebo online identifikátor (ďalej len „“).

Informácie o spracúvaní OÚ

Užívateľovi, ktorého osobné údaje AGEMSOFT spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 – § 28 tohto zákona. Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si užívateľ môže uplatniť voči AGEMSOFT:

a) Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v povinnosti AGEMSOFT poskytnúť osobe, ktorej OÚ majú byť spracúvané, pri ich získavaní bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.

b) Právo na prístup k spracúvaným OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať AGEMSOFT o vydanie potvrdenia o tom, že sú o osobe žiadateľa spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.

c) Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať AGEMSOFT, aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných OÚ týkajúcich sa žiadateľa, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.

d) Právo na prenosnosť OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať AGEMSOFT o odovzdanie spracúvaných OÚ v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky možné.

e) Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči AGEMSOFT spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ AGEMSOFT nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie dané OÚ o namietajúcej osobe ďalej spracúvať.

f) Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči AGEMSOFT spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovaniaPokiaľ osoba namieta spracúvanie OÚ na účely priameho marketingu, nesmie AGEMSOFT ďalej spracúvať OÚ namietajúcej osoby na tento účel.

Vyššie uvedené práva si užívateľ môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej AGEMSOFT, prostredníctvom e-mailu (alebo automatizovanej odpovede vo forme opt-out v rámci e-mailu) alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakty).

Účely spracúvania OÚ 
s určením právneho základu spracúvania OÚ, rozsahu spracúvaných OÚ, doby uchovávania OÚ, identifikáciou sprostredkovateľov/príjemcov OÚ sú nasledovné:

a) Registrácia užívateľa

AGEMSOFT spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, telefón, prihlasovacie meno, e-mail, dodacia adresa, firemné údaje, fakturačné údaje (ak sú iné ako dodacia adresa).

Uvedené OÚ spracúva za účelom registrácie užívateľa v rámci e-shopu a ďalej za účelom tvorby databázy užívateľov, ktorým sú zasielané oznámenia AGEMSOFT marketingovej povahy.

Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie v rámci e-shopu, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel.

Sprostredkovatelia spracúvania OÚ sú nasledovní:

MICROSOFT IRELAND OPERATIONS Ltd. – cloudová služba zahraničného subjektu, prevádzkovateľ serveru, na ktorom je uložený portál – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, telefón, prihlasovacie meno, e-mail, dodacia adresa, firemné údaje, fakturačné údaje – ak sú iné ako dodacia adresa);

Avangate BV – cloudová služba zahraničného subjektu, aplikácia určená na synchronizáciu dát medzi portálmi (napr. CRM, Mailchimp) – pracuje s úplným rozsahom OÚ ((meno, priezvisko, telefón, prihlasovacie meno, e-mail, dodacia adresa, firemné údaje, fakturačné údaje – ak sú iné ako dodacia adresa);

The Rocket Science Group, LLC. – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj Mailchimp umožňujúci oslovenie zákazníkov prostredníctvom direct mailingu (e-mail) – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail);

Zoho Corporation B.V. – cloudová služba zahraničného subjektu, kompletný nástroj na správu a komunikáciu so zákazníkmi, zahŕňa CRM, podporu, reporty, direct marketing, atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ ((meno, priezvisko, telefón, prihlasovacie meno, e-mail, dodacia adresa, firemné údaje, fakturačné údaje – ak sú iné ako dodacia adresa).

Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail).

b) Realizácia objednávky

AGEMSOFT spracúva OÚ na základe právneho titulu, ktorým je v tomto prípade plnenie kúpnej zmluvy, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, telefón, prihlasovacie meno, e-mail, dodacia adresa, firemné údaje, fakturačné údaje (ak sú iné ako dodacia adresa).

Uvedené OÚ spracúva za účelom realizácie objednávky užívateľa cez e-shop a ďalej za účelom tvorby databázy užívateľov, ktorým sú zasielané oznámenia AGEMSOFT marketingovej povahy.

Uvedené OÚ sú spracúvané až do uplynutia reklamačnej lehoty, ktorú má užívateľ vo vzťahu k nakúpenému produktu k dispozícii.

Sprostredkovatelia spracúvania OÚ sú nasledovní:

MICROSOFT IRELAND OPERATIONS Ltd. – cloudová služba zahraničného subjektu, prevádzkovateľ serveru, na ktorom je uložený portál – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, telefón, prihlasovacie meno, e-mail, dodacia adresa, firemné údaje, fakturačné údaje – ak sú iné ako dodacia adresa);

Avangate BV – cloudová služba zahraničného subjektu, aplikácia určená na synchronizáciu dát medzi portálmi (napr. CRM, Mailchimp) – pracuje s úplným rozsahom OÚ ((meno, priezvisko, telefón, prihlasovacie meno, e-mail, dodacia adresa, firemné údaje, fakturačné údaje – ak sú iné ako dodacia adresa);

The Rocket Science Group, LLC. – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj Mailchimp umožňujúci oslovenie zákazníkov prostredníctvom direct mailingu (e-mail) – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail);

Zoho Corporation B.V. – cloudová služba zahraničného subjektu, kompletný nástroj na správu a komunikáciu so zákazníkmi, zahŕňa CRM, podporu, reporty, direct marketing, atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ ((meno, priezvisko, telefón, prihlasovacie meno, e-mail, dodacia adresa, firemné údaje, fakturačné údaje – ak sú iné ako dodacia adresa).

Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail).

c) Priamy marketing

AGEMSOFT spracúva OÚ na základe nevyhnutného oprávneného záujmu na spracúvanie OÚ, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, dodacia adresa, firemné údaje, fakturačné údaje (ak sú iné ako dodacia adresa).

Uvedené OÚ získava pri registrácii užívateľa v rámci e-shopu alebo pri zadaní objednávky v e-shope a spracúva ich za účelom zasielania marketingových oznámení alebo obchodných ponúk AGEMSOFT.

Uvedené OÚ sú spracúvané, pokým trvá nevyhnutný oprávnený záujem AGEMSOFT na spracúvaní OÚ resp. až do oprávneného namietnutia ich spracúvania na tento účel zo strany užívateľa.

Sprostredkovatelia spracúvania OÚ sú nasledovní:

MICROSOFT IRELAND OPERATIONS Ltd. – cloudová služba zahraničného subjektu, prevádzkovateľ serveru, na ktorom je uložený portál – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, telefón, prihlasovacie meno, e-mail, dodacia adresa, firemné údaje, fakturačné údaje – ak sú iné ako dodacia adresa);

Avangate BV – cloudová služba zahraničného subjektu, aplikácia určená na synchronizáciu dát medzi portálmi (napr. CRM, Mailchimp) – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, telefón, prihlasovacie meno, e-mail, dodacia adresa, firemné údaje, fakturačné údaje – ak sú iné ako dodacia adresa);

The Rocket Science Group, LLC. – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj Mailchimp umožňujúci oslovenie zákazníkov prostredníctvom direct mailingu (e-mail) – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail);

Zoho Corporation B.V. – cloudová služba zahraničného subjektu, kompletný nástroj na správu a komunikáciu so zákazníkmi, zahŕňa CRM, podporu, reporty, direct marketing, atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, telefón, prihlasovacie meno, e-mail, dodacia adresa, firemné údaje, fakturačné údaje – ak sú iné ako dodacia adresa).

Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail).

d) Profilovanie

Profilovaním sa rozumie akákoľvek forma automatizovaného spracúvania OÚ spočívajúceho v použití OÚ na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov osoby súvisiacich s jej správaním, osobnými preferenciami, záujmami, polohou alebo pohybom.

AGEMSOFT spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa portálu, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, cookies, IP adresa, firemné údaje, fakturačné údaje (ak sú iné ako dodacia adresa).

Uvedené OÚ získava pri registrácii užívateľa v rámci e-shopu alebo pri zadaní objednávky v e-shope a spracúva ich za účelom analýzy správania užívateľov a následného použitia výsledkov analýzy na selektívne oslovovanie užívateľov vo forme marketingových oznámení alebo obchodných ponúk AGEMSOFT podľa ich konkrétnych osobných preferencií.

Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie v rámci e-shopu, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietnutia spracúvania OÚ na tento účel.

Sprostredkovatelia spracúvania OÚ sú nasledovní:

MICROSOFT IRELAND OPERATIONS Ltd. – cloudová služba zahraničného subjektu, prevádzkovateľ serveru, na ktorom je uložený portál – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, telefón, prihlasovacie meno, e-mail, dodacia adresa, firemné údaje, fakturačné údaje – ak sú iné ako dodacia adresa);

Avangate BV – cloudová služba zahraničného subjektu, aplikácia určená na synchronizáciu dát medzi portálmi (napr. CRM, Mailchimp) – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, telefón, prihlasovacie meno, e-mail, dodacia adresa, firemné údaje, fakturačné údaje – ak sú iné ako dodacia adresa);

The Rocket Science Group, LLC. – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj Mailchimp umožňujúci oslovenie zákazníkov prostredníctvom direct mailingu (e-mail) – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail);

Zoho Corporation B.V. – cloudová služba zahraničného subjektu, kompletný nástroj na správu a komunikáciu so zákazníkmi, zahŕňa CRM, podporu, reporty, direct marketing, atď. – pracuje s úplným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, telefón, prihlasovacie meno, e-mail, dodacia adresa, firemné údaje, fakturačné údaje – ak sú iné ako dodacia adresa).

Facebook Ireland Limited – cloudová služba zahraničného subjektu, nástroj sociálnej siete – pracuje s čiastočným rozsahom OÚ (meno, priezvisko, e-mail).

Záverečné ustanovenia

Používanie e-shopu a s tým súvisiace poskytovanie OÚ je dobrovoľné. AGEMSOFT získava OÚ užívateľov iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb poskytovaných prostredníctvom e-shopu a na využívanie jeho všetkých funkcionalít. Následkom neposkytnutia OÚ je nemožnosť používania všetkých funkcionalít e-shopu alebo nemožnosť realizácie objednávky cez e-shop.

Pokiaľ AGEMSOFT spracúva osobné údaje užívateľa na základe jeho súhlasu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať – tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ formou písomného odvolania adresovaného AGEMSOFT, prostredníctvom e-mailu (alebo automatizovanej odpovede vo forme opt-out v rámci e-mailu) alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakty).

Pokiaľ AGEMSOFT spracúva osobné údaje užívateľa na základe svojho nevyhnutného oprávneného záujmu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne takéto spracúvanie namietať. Námietky môže užívateľ vykonať formou písomného oznámenia adresovaného AGEMSOFT, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakty).

Užívateľ ma právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov postupom podľa § 99 až § 103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní OÚ.