Po preštudovaní poskytnutých podkladov k projektu „Fenomény sveta“, ktorý je určený pre 2. stupeň ZŠ môžem konštatovať nasledovné:

Veľmi pozitívne hodnotím multidisciplinaritu prístupu, ktorá sa v projekte uplatňuje. Našim žiakom, a to práve tým, ktorí neskôr prichádzajú študovať na vysokých školách často chýba komplexnosť pohľadu na daný problém, ktorý nepokrýva len jednu špeciálnu vednú oblasť, ale všetky oblasti, potrebné k pochopeniu konkrétnej problematiky.

Je potrebné zvážiť, akou formou a v akom rozsahu by „Fenomény sveta“ mali byť implementované do výučbového procesu. Páči sa mi idea vytvorenia úplne nového predmetu, čo si myslím, že je pre naše školstvo veľmi prospešné, avšak to nie je jediná možnosť, ako „Fenomény sveta“ implementovať.

Komplexnosť, s ktorou sa zaoberá každá téma (princíp, účinky, jedinečnosť a história) je vynikajúcim základom pre budúce riešenie konkrétnych úloh a projektov.

Participácia BBC v projekte je zárukou objektívneho prístupu a podávania informácií.

Projekt je koncipovaný tak, že poskytuje učiteľom obrovské aplikačné možnosti, ďalšie rozvinutie témy, pozitívnu stimuláciu žiaka, podporu jeho kreativity, zvýšenie záujmu o vzdelávanie, využitie neštandardných metód výučby a individuálny prístup k výučbe.

Na základe uvedených skutočností jednoznačne podporujem implementáciu takéhoto projektu do vyučovacieho procesu na 2. stupni základných škôl. Som presvedčený, že pomôže k zvýšeniu úrovne žiakov nielen rozšírením znalostí, ale hlavne v oblasti komplexného pochopenia jednotlivých tém, pochopenia súvislostí, v oblasti aplikácie základných princípov projektového prístupu vo vzdelávacom procese a hlavne v oblasti formovania osobnosti žiaka. Lepšie pripravení absolventi základných škôl budú určite prínosom i pre zvýšenie kvality stredných a nakoniec i vysokých škôl, čo v konečnom dôsledku zvýši ich konkurencieschopnosť a uplatniteľnosť na trhu práce.

Leave a comment