Fenomény sveta – interaktívny materiál, ktorý prináša EDULAB, celkom iste možno považovať za inšpiratívny a inovatívny s potencionálom skutočne zaujať učiteľov i žiakov II. stupňa základných škôl. A nielen ich zaujať, ale tvorivým spôsobom budovať u nich chápanie vzťahov medzi javmi a procesmi v prírode a podporiť aktivitu, iniciatívu a samostatnosť v ich edukačnom a sociálnom uchopení. Fenomény sveta sú vytvorené tak, aby podporovali viaceré druhy gramotnosti u žiakov a z didaktického hľadiska umožňujú prepájať vedomosti medzi predmetmi aj samostatnú i skupinovú prácu. Pedagogická fakulta UK v Bratislave prostredníctvom svojich pedagógov na viacerých katedrách spolupracuje s EDULABom a doterajšie skúsenosti nám umožňujú vyjadriť sa pre Fenomény sveta pozitívne a odporučiť ho školám.

Leave a comment