Referencie

FENOMÉNY SVETA

Kara Iaconis
VICEPREZIDENTKA PRE PREDAJ A MARKETING – BBC

Prečo sa renomovaná svetová organizácia ako BBC Learning rozhodla spolupracovať so spoločnosťou AGEMSOFT pri príprave tohto vzdelávacieho materiálu? 

Po stretnutí s ľuďmi zo spoločnosti AGEMSOFT sme pochopili ich ciele a ich perspektívu, ako môže digitálne vzdelávanie vyzerať. Sme presvedčení, že naša videoknižnica môže byť úspešne použitá na vytvorenie kvalitného vzdelávacieho produktu, ktorý môže byť použitý v akomkoľvek vzdelávacom systéme. Keď sme videli vyrobený materiál, boli sme si istí, že sme urobili správne rozhodnutie.

Aký je váš názor na tento vzdelávací produkt? 

Vedela som, že vedúce tímy a tímy pre vývoj obsahu v spoločnosti AGEMSOFT vytvoria hlboko inovatívne a pútavé vyučovacie moduly, ktoré zarezonujú u všetkých študentov. Tento produkt bude vítaným doplnkom do triedy každého učiteľa.

Peter Matúš
ČLEN PREDSTAVENSTVA TATRA BANKY

Vzdelávanie vnímame ako jeden zo základných pilierov spoločnosti a veríme, že jeho podporou môžeme spoločnosť posúvať dopredu. Preto bolo pre nás jednoznačné rozhodnutie podporiť vzdelávanie s Fenoménmi sveta aj v tomto školskom roku. Tak, ako sa Tatra banka snaží prinášať inovácie a nové trendy do bankovníctva, tak sa Fenomény sveta snažia rovnaké princípy prinášať do vzdelávania.
Inovujú klasické zaužívané vyučovacie metódy, čím zvyšujú kvalitu vzdelávania našich detí. Vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou pokroku, preto aj nám záleží na tom, aby sme vedeli posúvať jeho hranice. A to aj vďaka Fenoménom sveta.

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
PROREKTOR PRE VZDELÁVANIE – TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

Po preštudovaní poskytnutých podkladov k projektu „Fenomény sveta“, ktorý je určený pre 2. stupeň ZŠ môžem konštatovať nasledovné:

Veľmi pozitívne hodnotím multidisciplinaritu prístupu, ktorá sa v projekte uplatňuje. Našim žiakom, a to práve tým, ktorí neskôr prichádzajú študovať na vysokých školách často chýba komplexnosť pohľadu na daný problém, ktorý nepokrýva len jednu špeciálnu vednú oblasť, ale všetky oblasti, potrebné k pochopeniu konkrétnej problematiky.

Je potrebné zvážiť, akou formou a v akom rozsahu by „Fenomény sveta“ mali byť implementované do výučbového procesu. Páči sa mi idea vytvorenia úplne nového predmetu, čo si myslím, že je pre naše školstvo veľmi prospešné, avšak to nie je jediná možnosť, ako „Fenomény sveta“ implementovať.

Komplexnosť, s ktorou sa zaoberá každá téma (princíp, účinky, jedinečnosť a história) je vynikajúcim základom pre budúce riešenie konkrétnych úloh a projektov.

Participácia BBC v projekte je zárukou objektívneho prístupu a podávania informácií.

Projekt je koncipovaný tak, že poskytuje učiteľom obrovské aplikačné možnosti, ďalšie rozvinutie témy, pozitívnu stimuláciu žiaka, podporu jeho kreativity, zvýšenie záujmu o vzdelávanie, využitie neštandardných metód výučby a individuálny prístup k výučbe.

Na základe uvedených skutočností jednoznačne podporujem implementáciu takéhoto projektu do vyučovacieho procesu na 2. stupni základných škôl. Som presvedčený, že pomôže k zvýšeniu úrovne žiakov nielen rozšírením znalostí, ale hlavne v oblasti komplexného pochopenia jednotlivých tém, pochopenia súvislostí, v oblasti aplikácie základných princípov projektového prístupu vo vzdelávacom procese a hlavne v oblasti formovania osobnosti žiaka. Lepšie pripravení absolventi základných škôl budú určite prínosom i pre zvýšenie kvality stredných a nakoniec i vysokých škôl, čo v konečnom dôsledku zvýši ich konkurencieschopnosť a uplatniteľnosť na trhu práce.

Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
DEKANKA PEDAGOGICKEJ FAKULTY UK V BRATISLAVE

Fenomény sveta – interaktívny materiál, ktorý prináša EDULAB, celkom iste možno považovať za inšpiratívny a inovatívny s potencionálom skutočne zaujať učiteľov i žiakov II. stupňa základných škôl. A nielen ich zaujať, ale tvorivým spôsobom budovať u nich chápanie vzťahov medzi javmi a procesmi v prírode a podporiť aktivitu, iniciatívu a samostatnosť v ich edukačnom a sociálnom uchopení. Fenomény sveta sú vytvorené tak, aby podporovali viaceré druhy gramotnosti u žiakov a z didaktického hľadiska umožňujú prepájať vedomosti medzi predmetmi aj samostatnú i skupinovú prácu. Pedagogická fakulta UK v Bratislave prostredníctvom svojich pedagógov na viacerých katedrách spolupracuje s EDULABom a doterajšie skúsenosti nám umožňujú vyjadriť sa pre Fenomény sveta pozitívne a odporučiť ho školám.

British Council
British Council

British Council s hrdosťou podporuje projekt Expedícia Fenomény sveta, nielen preto, že využíva dokumentárne filmy od BBC, ale aj kvôli benefitom vyplývajúcim z použitia autentickej angličtiny počas vyučovania. Fakt, že autentické videá v angličtine budú využité aj mimo hodín angličtiny je len výhodou pre študentov pri kultivovaní ich jazykových zručností. Jeden z cieľov British Council je „prinášať vysoko kvalitné materiály na výučbu jazyka pre každého žiaka a učiteľa, ktorí ich chcú“. Verím, že projekt Expedícia Fenomény sveta smeruje k realizácii tohoto cieľa.

Riitta Tötterström
RIADITEĽ KATEDRY MÉDIÍ A MÚZICKÝCH UMENÍ – UNIVERZITA APLIKOVANÝCH VIED OULU, FÍNSKO

EDULAB, využijúc videoobsah poskytnutý spoločnosťou BBC Learning, spolu so spoločnosťou AGEMSOFT vyvinul nové vzdelávacie materiály pre triedu – Fenomény sveta. Po preskúmaní obsahu Fenoménov sveta sa domnievame, že predstavuje výnimočné doplnenie praxe v triede, najmä pokiaľ ide o pedagogicky efektívne využívanie videí a podporu metód výučby, ktoré vo Fínsku odzrkadľujú dôraz na vzdelávanie založené na kompetenciách a na javoch. EDULAB na Slovensku je naďalej celosvetovo významným partnerom programu Oulu EduLAB vo Fínsku. Na základe našich rozsiahlych skúseností s praxou a výskumom v oblasti video-pedagogiky a interdisciplinárneho vzdelávania sa domnievame, že obsah Fenoménov sveta predstavuje užitočný doplnok k materiálom na vysokej úrovni, podporujúci inovatívnu prax v triede a kvalitné vzdelávacie materiály pre slovenských učiteľov.

Miloš Božek
VÝKONNÝ RIADITEĽ PANTA RHEI, S.R.O.

Kníhkupectvo Panta Rhei sa rozhodlo stať partnerom projektu „Expedícia Fenomény sveta“, lebo knihy a vzdelávanie patria k sebe. Nakoľko tento projekt ponúka inovatívny a zároveň žiacky atraktívny spôsob zlepšovania vzdelávania, rozhodli sme sa od októbra 2018 pripraviť spoločne s prezentáciou projektu našim zákazníkom výber náučných kníh k daným témam, ktoré budú môcť nájsť žiaci, učitelia a rodičia v deviatich kamenných kníhkupectvách Panta Rhei po celom Slovensku a na eshope www.pantarhei.sk v časti Fenomény sveta.

Prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
RIADITEĽ ŠTÁTNEHO PEDAGOGICKÉHO ÚSTAVU

Pilotný projekt Expedícia fenomény sveta mení tradičné metódy a formy vzdelávania, ale aj výchovy, na zážitok, zvedavosť a radosť z aktívneho poznávania. Štandardné vyučovacie hodiny tak môžu v sebe spájať nielen túto novosť metodiky, ale aj atraktívnosť didaktických prostriedkov 21. storočia s využívaním a podporou exkluzívnych videí a reportáží BBC. Výhodou takto uchopeného vzdelávacieho obsahu je predovšetkým podpora príčinných súvislostí k jednotlivým témam učiva, medzipredmetovosť, rozvoj projektového vzdelávania a prezentačno-argumentačných zručností u žiakov.

Mgr. Alena Petáková
RIADITEĽKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V BRATISLAVE, PREZIDENTKA ZDRUŽENIA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SLOVENSKA

Nezisková organizácia EDULAB tento školský rok prináša školám nový produkt Fenomény sveta. Materiály prinášajú mnohé témy, ktoré prepájajú a posilňujú medzipredmetové vzťahy, rozvíjajú viaceré gramotnosti a inšpirujú učiteľov k inovatívnym formám učenia. Materiály sú veľmi praktické, dajú sa využiť čiastkovo na vyučovacej hodine, ako hlavná téma hodiny, ale aj na vyučovanie v blokoch pri spájaní viacerých predmetoch. Dajú sa zapracovať do novo vyhlásenej výzvy na štrukturálne fondy EÚ – „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“. Školy si môžu vystavať na nich nový predmet. Pôvodne sú určené pre žiakov II. stupňa základnej školy, ale mnohé video ukážky môžu použiť učitelia aj na I. stupni.

S Edulabom máme dlhodobo veľmi dobré skúsenosti. Vytvárajú veľmi praktické materiály pre učiteľov, motivujú učiteľov k inovatívnym formám a metódam práce so žiakmi, majú materiály premyslené a použiteľné v praxi. Základné školy už majú skúsenosti s Mojou prvou školou, Malou finančnou akadémiou, Misiou modrá planéta, portálom Kozmix.sk a viacerými kreatívnymi súťažami spojenými s používaním ich materiálov. Na základe dobrých skúsenosti a prvých reakcií učiteľov mojej školy, môžem aj tento projekt školám odporučiť.

PaedDr. Viera Kalmárová
HLAVNÁ ŠKOLSKÁ INŠPEKTORKA – ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA

Projekt Fenomény sveta má potenciál prekonávať negatívne dôsledky čisto predmetového vyučovania o vlastnostiach, javoch a procesoch spätých s prírodným a spoločenským prostredím. Vnútorná štruktúra jednotlivých tém a ich didaktické spracovanie sú totiž predurčené na to, aby rozvíjali dispozície žiakov vnímať kľúčové javy tohto sveta vo vzájomných súvislostiach. Okrem iných prínosov, za najpodstatnejšie považujem to, že učitelia a žiaci môžu znova objaviť to, čo sa zo škôl pomaly vytratilo, t. j. pôžitok z odovzdaného a získaného poznania.

Michal Sýkora
BÝVALÝ PREDSEDA ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ SLOVENSKA

Vzdelanie a zvedavosť treba podporovať.

Stále častejšie počúvame o agende SMART, ktorá nesúvisí len s technologickými riešeniami a mobilnými aplikáciami, ale aj s hľadaním čo najlepších riešení, porovnávaním a neustálym zdokonaľovaním.

Vzdelávanie a zvedavosť preto vnímam ako individuálny prístup, ktorý nás rovnako posúva dopredu. Vzdelávacie materiály „Fenomény sveta“ sú inovatívnym prvkom vo výučbe podporujúcim kvalitu výučby na základných školách a prispievajúcim k vytváraniu podmienok na atraktívne vzdelávanie, osobnostný rast a všeobecný rozhľad žiakov.

Myslím si, že spájanie informačno-komunikačných technológií spolu so vzdelávaním pomáha v rozvoji agendy SMART, a zážitkovým vyučovaním formuje už žiakov základných škôl ako zvedavých, zodpovedných a aktívnych obyvateľov našich miest a obcí.

„Do projektu sme sa zapojili aj preto, že je naozaj dobrý pre deti aj pre učiteľov. Keď sme o ňom rozprávali kolegom, myšlienka sa im páčila a mali chuť sa podieľať na jeho realizácii. Tešíme sa hlavne na to, ako bude učenie deti baviť.“
RNDr. ZUZANA HANUDELOVÁ
Základná škola, Komenského 13, Sabinov
„Videá BBC, ako aj kvalitne spracované medzipredmetové aktivity prepojené na inovatívne spôsoby výučby nám pomôžu naplniť naše ciele. Tak ako v tomto roku, tak aj v rokoch budúcich budeme tento projekt implementovať do výučby na našej škole a veríme, že projekt bude pre nás a našich žiakov veľkým prínosom.“
Mgr. KATARÍNA KURUCOVÁ
Základná škola, Komenského 13, Sabinov
„Zapojenie do projektu Fenomény sveta vnímam ako príležitosť zatraktívniť vyučovací proces nielen pre žiakov, ale aj pre samotných učiteľov na našej škole. S využitím moderných metód, aktivít a videí, ktoré tento projekt obsahuje, môžeme u žiakov zvýšiť záujem o vzdelávanie, otvoriť im nové pohľady na aktuálne témy a zároveň aj obohatiť klasické vyučovanie.“
Mgr. LENKA HARVANOVÁ
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
„Expedícia Fenomény sveta posúva vzdelávanie do ďalšej dimenzie. Žiak sa stáva výskumníkom a učiteľ sa posúva čoraz viac do roly facilitátora. Jednotlivé fenomény sú predstavované v súvislostiach, ktoré sú názorne prezentované pomocou unikátnych videí z dielne BBC. Prepojenie s anglickým jazykom umožní učiteľom aplikovať metódu CLIL do vyučovania. Hlavný význam tohto projektu však vidíme v uplatňovaní medzipredmetových vzťahov a komplexnosti, ktorou sa jednotlivé fenomény vyznačujú.“
Ing. DANIELA KOPINSKÁ
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
„Expedícia Fenomény sveta dokáže vtiahnuť žiaka do problému v širšom kontexte. Žiak sa stáva členom expedície, kde hľadá riešenia formou tímovej spolupráce. Pritom si neuvedomuje, že úlohy rieši medzipredmetovo, ale rieši ich z hľadiska vyriešenia problému a to je práve ten inovatívny pohľad. Predmety sa navzájom prelínajú. Takéto vymanenie sa z predmetov, tento širší pohľad je nóvum i pre nás učiteľov. Je to pre všetkých výzva, na ktorú sa tešíme.“
Mgr. RÓBERT HARMATA
Základná škola, Benkova 34, Nitra
„V projekte Expedícia Fenomény sveta vidíme možnosť oživenia klasického vyučovania o nové prvky. Hlavne žiaci, ktorí majú problém s učením, budú mať prostredníctvom týchto netradičných metód možnosť zapojiť sa do vyučovacieho procesu zaujímavým spôsobom.“
Mgr. LENKA PAĽOVÁ
Základná škola T. J. Moussona, Michalovce
„Fenomény sveta ma okamžite zaujali, keďže ich obsahom sú aj videá BBC a ja vyučujem anglický jazyk. Zároveň ma nesmierne bavia nové výzvy. Vedenie školy navrhlo  realizovať vzdelávanie cez nový školský predmet s názvom „Bádanie“. Ja osobne sa zaujímam o fyziku, kultúru, milujem knihy, dokumenty a toto bolo ako splnený sen. Myslím si, že presne takéto niečo v našom školstve chýba - prepájanie tém, jazykov, kultúr a pod. Vzdelávanie by sa malo realizovať komplexne a nie čiastkovo. Už teraz viem, že vyučovanie bude zážitkové nielen pre deti, ale aj pre mňa.“
Mgr. MIROSLAVA ZÁVADSKÁ
Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky
„Zaujala nás možnosť získať a zároveň žiakom sprístupniť jedinečné vzdelávacie materiály, ktorých súčasťou sú videá z BBC či Expedícia Fenomény sveta s mladým YouTuberom. Aj my, učitelia, potrebujeme pri svojej práci motiváciu, aby sme učili tak, ako sa od nás očakáva v 21.storočí. Túto motiváciu nám prinášajú Fenomény sveta vo forme inovatívnych vzdelávacích metód, úžasných vzdelávacích materiálov a digitálnych technológií.“
Mgr. KATARÍNA ŠALAMÚNOVÁ
Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
„Fenomény sveta, to je množstvo kvalitných materiálov na vyučovanie, hotové metodiky pre učiteľov, možnosť vyskúšať si inovatívne metódy vyučovania, nový rozmer vyučovania a možnosť ukázať iným, že inovácia začína od učiteľa, od jeho myslenia a nastavenia.“
Mgr. GABRIELA KUKLIŠOVÁ
Základná škola J. J. Turzu, Detva
„Mnohí mladí ľudia, samozrejme, aj žiaci na našej škole, sledujú YouTuberov, ktorí sa často stanú ich inšpiráciou či idolom. A práve tento projekt je skvelou a zaujímavou možnosťou zapojiť našich žiakov do vedomostných výziev s YouTuberom Bačom, ktorí ich prevedie rôznymi svetovými destináciami a bude ich motivovať k súťaži o objavnú expedíciu do nórskych fjordov.“
Mgr. GABRIEL STACH
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica