Vyskúšajte si

Fenomény sveta

Pozrite sa, ako v skratke vyzerá jeden vyučovací model Fenoménov sveta. Každý model sa začína motiváciou a pokračuje niekoľkými aktivitami, ktoré využívajú videá BBC.

Téma: Voda
Perspektíva: Ako funguje?
Model: Po stopách vody v krajine

Motivácia: Arizona

Učiteľ diskutuje so žiakmi a spoločne tvoria hypotézy o najznámejšom kaňone na svete.

1. Najväčšie údolie sveta

Hra Bingo je zameraná na porozumenie obsahu vzdelávacieho videa. Počas aktivity sa žiaci naučia základné informácie o najväčšom kaňone sveta.

2. Ako pôsobí rieka v krajine

V rolovej hre žiaci tvoria otázky z informácií, ktoré odzneli vo videu. Žiaci porozumejú eróznej činnosti rieky, rozvíjajú kritické myslenie a učia sa formulovať otázky a odpovede.

3. Zvetrávanie a erózia

Aktivita je zameraná na rovesnícke vzdelávanie. Žiaci vo dvojiciach čítajú a interpretujú text venovaný problematike zvetrávania a erózie. Okrem získania nových vedomostí sa žiaci učia pracovať s textom a vzájomne si vysvetľovať jeho obsah.

4. Voda v krajine

Žiaci hrajú poznávacie pexeso v aktivite zameranej na opakovanie. Dvojice pexesa obsahujú pojmy a definície súvisiace s témou modelu.

Nálepka

Hra Fenomény sveta: na záver hodiny najlepší tím nalepí na hraciu plochu svoj vlastný objav.

5 základných spôsobov implementácie Fenoménov sveta na škole:

Fenomény sveta ako nový vyučovací predmet

Prečo áno:
  • kompletná pedagogická dokumentácia pre nový predmet: učebné osnovy a tematický plán učiteľa
  • dostatok času na realizáciu aktivít a viacerých tém
  • vytvorenie štandardného priestoru pre medzipredmetové vyučovanie
S čím treba rátať:
  • náročnejšie organizačné zabezpečenie: rozvrh
  • vyššia náročnosť individuálnej pripravenosti pedagóga
Príklad z praxe:

Vedenie školy a učitelia sa rozhodli, že vytvoria z disponibilných hodín predmet Fenomény sveta s dvojhodinovou dotáciou. Dve hodiny využijú na vytvorenie blokov po sebe nasledujúcich 45 minútových hodín, aby mali dostatok času na realizáciu aktivít. Fenomény sveta budú učiť dvaja pedagógovia s aprobáciou Fyzika-Biológia a Dejepis-Geografia a v blokovom vyučovaní sa budú striedať podľa potreby. Rovnako tak budú učiť celú triedu alebo ju rozdelia do skupín.


Aj vy môžete učiť inovatívne, atraktívne a zážitkovo
Objednajte si balík vzdelávacích materiálov Fenomény sveta do svojej školy. Získate všetko potrebné k tomu, aby ste mohli ihneď začať s vyučovaním nového školského predmetu.
„Zapojenie do projektu Fenomény sveta vnímam ako príležitosť zatraktívniť vyučovací proces nielen pre žiakov, ale aj pre samotných učiteľov na našej škole. S využitím moderných metód, aktivít a videí, ktoré tento projekt obsahuje, môžeme u žiakov zvýšiť záujem o vzdelávanie, otvoriť im nové pohľady na aktuálne témy a zároveň aj obohatiť klasické vyučovanie.“
Mgr. LENKA HARVANOVÁ
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
„Fenomény sveta, to je množstvo kvalitných materiálov na vyučovanie, hotové metodiky pre učiteľov, možnosť vyskúšať si inovatívne metódy vyučovania, nový rozmer vyučovania a možnosť ukázať iným, že inovácia začína od učiteľa, od jeho myslenia a nastavenia.“
Mgr. GABRIELA KUKLIŠOVÁ
Základná škola J. J. Turzu, Detva
„V projekte Expedícia Fenomény sveta vidíme možnosť oživenia klasického vyučovania o nové prvky. Hlavne žiaci, ktorí majú problém s učením, budú mať prostredníctvom týchto netradičných metód možnosť zapojiť sa do vyučovacieho procesu zaujímavým spôsobom.“
Mgr. LENKA PAĽOVÁ
Základná škola T. J. Moussona, Michalovce
„Expedícia Fenomény sveta posúva vzdelávanie do ďalšej dimenzie. Žiak sa stáva výskumníkom a učiteľ sa posúva čoraz viac do roly facilitátora. Jednotlivé fenomény sú predstavované v súvislostiach, ktoré sú názorne prezentované pomocou unikátnych videí z dielne BBC. Prepojenie s anglickým jazykom umožní učiteľom aplikovať metódu CLIL do vyučovania. Hlavný význam tohto projektu však vidíme v uplatňovaní medzipredmetových vzťahov a komplexnosti, ktorou sa jednotlivé fenomény vyznačujú.“
Ing. DANIELA KOPINSKÁ
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
„Videá BBC, ako aj kvalitne spracované medzipredmetové aktivity prepojené na inovatívne spôsoby výučby nám pomôžu naplniť naše ciele. Tak ako v tomto roku, tak aj v rokoch budúcich budeme tento projekt implementovať do výučby na našej škole a veríme, že projekt bude pre nás a našich žiakov veľkým prínosom.“
Mgr. KATARÍNA KURUCOVÁ
Základná škola, Komenského 13, Sabinov
„Do projektu sme sa zapojili aj preto, že je naozaj dobrý pre deti aj pre učiteľov. Keď sme o ňom rozprávali kolegom, myšlienka sa im páčila a mali chuť sa podieľať na jeho realizácii. Tešíme sa hlavne na to, ako bude učenie deti baviť.“
RNDr. ZUZANA HANUDELOVÁ
Základná škola, Komenského 13, Sabinov
„Fenomény sveta ma okamžite zaujali, keďže ich obsahom sú aj videá BBC a ja vyučujem anglický jazyk. Zároveň ma nesmierne bavia nové výzvy. Vedenie školy navrhlo  realizovať vzdelávanie cez nový školský predmet s názvom „Bádanie“. Ja osobne sa zaujímam o fyziku, kultúru, milujem knihy, dokumenty a toto bolo ako splnený sen. Myslím si, že presne takéto niečo v našom školstve chýba - prepájanie tém, jazykov, kultúr a pod. Vzdelávanie by sa malo realizovať komplexne a nie čiastkovo. Už teraz viem, že vyučovanie bude zážitkové nielen pre deti, ale aj pre mňa.“
Mgr. MIROSLAVA ZÁVADSKÁ
Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky
„Mnohí mladí ľudia, samozrejme, aj žiaci na našej škole, sledujú YouTuberov, ktorí sa často stanú ich inšpiráciou či idolom. A práve tento projekt je skvelou a zaujímavou možnosťou zapojiť našich žiakov do vedomostných výziev s YouTuberom Bačom, ktorí ich prevedie rôznymi svetovými destináciami a bude ich motivovať k súťaži o objavnú expedíciu do nórskych fjordov.“
Mgr. GABRIEL STACH
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
„Expedícia Fenomény sveta dokáže vtiahnuť žiaka do problému v širšom kontexte. Žiak sa stáva členom expedície, kde hľadá riešenia formou tímovej spolupráce. Pritom si neuvedomuje, že úlohy rieši medzipredmetovo, ale rieši ich z hľadiska vyriešenia problému a to je práve ten inovatívny pohľad. Predmety sa navzájom prelínajú. Takéto vymanenie sa z predmetov, tento širší pohľad je nóvum i pre nás učiteľov. Je to pre všetkých výzva, na ktorú sa tešíme.“
Mgr. RÓBERT HARMATA
Základná škola, Benkova 34, Nitra
„Zaujala nás možnosť získať a zároveň žiakom sprístupniť jedinečné vzdelávacie materiály, ktorých súčasťou sú videá z BBC či Expedícia Fenomény sveta s mladým YouTuberom. Aj my, učitelia, potrebujeme pri svojej práci motiváciu, aby sme učili tak, ako sa od nás očakáva v 21.storočí. Túto motiváciu nám prinášajú Fenomény sveta vo forme inovatívnych vzdelávacích metód, úžasných vzdelávacích materiálov a digitálnych technológií.“
Mgr. KATARÍNA ŠALAMÚNOVÁ
Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov