Vyskúšajte si

Pozrite sa, ako v skratke vyzerá jeden vyučovací model Fenoménov sveta. Každý model sa začína motiváciou a pokračuje niekoľkými aktivitami, ktoré využívajú videá BBC.

Téma: Voda

Perspektíva: Ako funguje?

Model: Po stopách vody v krajine
[foto: dieťa s fotoaparátom]
Motivácia: Arizona

Učiteľ diskutuje so žiakmi a spoločne tvoria hypotézy o najznámejšom kaňone na svete.

[ico súbor na stiahnutie]

[ilustračný obrázok Voda 1]

[ilustračný obrázok Voda 2]
Najväčšie údolie sveta

Hra Bingo je zameraná na porozumenie obsahu vzdelávacieho videa. Počas aktivity sa žiaci naučia základné informácie o najväčšom kaňone sveta.

[ico súbor na stiahnutie] [ico súbor na stiahnutie] [ico spustiť interaktívne cvičenie]

1

2
Ako pôsobí rieka v krajine

V rolovej hre žiaci tvoria otázky z informácií, ktoré odzneli vo videu. Žiaci porozumejú eróznej činnosti rieky, rozvíjajú kritické myslenie a učia sa formulovať otázky a odpovede.

[ico súbor na stiahnutie] [ico spustiť interaktívne cvičenie] [ico spustiť interaktívne cvičenie]

[ilustračný obrázok Voda 3]

[ilustračný obrázok Voda 4]
Zvetrávanie a erózia

Aktivita je zameraná na rovesnícke vzdelávanie. Žiaci vo dvojiciach čítajú a interpretujú text venovaný problematike zvetrávania a erózie. Okrem získania nových vedomostí sa žiaci učia pracovať s textom a vzájomne si vysvetľovať jeho obsah.

[ico súbor na stiahnutie] [ico súbor na stiahnutie] [ico spustiť interaktívne cvičenie]

3

4
Voda v krajine

Žiaci hrajú poznávacie pexeso v aktivite zameranej na opakovanie. Dvojice pexesa obsahujú pojmy a definície súvisiace s témou modelu.

[ico súbor na stiahnutie] [ico súbor na stiahnutie] [ico spustiť interaktívne cvičenie]

[ilustračný obrázok Voda 5]

Nálepka

Hra Fenomény sveta: na záver hodiny najlepší tím nalepí na hraciu plochu svoj vlastný objav.

5 riešení implementácie

Fenomény sveta
ako nový vyučovací predmet

Príklad z praxe:  Vedenie školy a učitelia sa rozhodli, že vytvoria z disponibilných hodín predmet Fenomény sveta s dvojhodinovou dotáciou. Dve hodiny využijú na vytvorenie blokov po sebe nasledujúcich 45 minútových hodín, aby mali dostatok času na realizáciu aktivít. Fenomény sveta budú učiť dvaja pedagógovia s aprobáciou Fyzika-Biológia a Dejepis-Geografia a v blokovom vyučovaní sa budú striedať podľa potreby. Rovnako tak budú učiť celú triedu alebo ju rozdelia na polovice.

 Prečo áno: 

 • dostatok času na realizáciu aktivít a viacerých tém
 • tímové učenie dvoch učiteľov/rozdelenie na skupiny
 • vytvorenie štandardného priestoru pre medzipredmetové vyučovanie

 S čím treba rátať: 

 • náročnejšie organizačné zabezpečenie: rozvrh
 • tvorba učebných osnov pre nový predmet
 • vyššia náročnosť individuálnej pripravenosti pedagóga
Fenomény sveta
ako súčasť existujúcich predmetov

Príklad z praxe:  Učitelia si vybrali tému Voda a rozhodli sa, že si medzi sebou rozdelia jednotlivé modely. Na realizácii sa podieľajú učitelia predmetov fyzika, geografia, chémia, dejepis, informatika. Dohodli sa, že všetky modely odučia počas dvoch októbrových týždňov. Svoju prácu priebežne koordinujú. Na záver pripravili spoločnú prezentáciu, kde žiaci ostatným žiakom z ročníka odprezentovali svoje objavy.

 Prečo áno: 

 • jednoduchosť realizácie
 • každý učiteľ učí témy, na ktoré má aprobáciu
 • posilnený zážitok z medzipredmetovosti

 S čím treba rátať: 

 • vyčlenenie hodín z tematických plánov
 • vyššia miera koordinácie medzi učiteľmi
 • menej času na aktivity v rámci 45 minútovej vyučovacej hodiny
Fenomény sveta
ako blokové vyučovanie

Príklad z praxe:  Škola sa rozhodla, že v novembri bude mať každý piatok v mesiaci blokové vyučovanie venované medzipredmetovým témam. Učitelia rozdelili všetkých žiakov do skupín, v ktorých sa miešajú viaceré ročníky. Program nastavili tak, aby za 4 týždne stihli v pohodlnom tempe odučiť tému Vzduch doplnené o ďalšie aktivity z vlastnej produkcie.

 Prečo áno: 

 • dostatok času, ktorý nie je obmedzený 45 minútovou hodinou
 • sústredenie sa na konkrétnu tému
 • posilnený zážitok z medzipredmetovosti

 S čím treba rátať: 

 • prispôsobenie tematických plánov
 • príprava programu a koordinácia
 • plánovanie pred začiatkom školského roka/polroka
Fenomény sveta
ako tematický týždeň

Príklad z praxe:  Jeden týždeň v druhom polroku škola venuje Fenoménom sveta. Zrealizujú, napríklad, tri témy: Voda, Slnko a Vzduch. Témy rozdelia medzi ročníky a triedy druhého stupňa a nebude vadiť ani to, ak sa budú opakovať. Na záver týždňa jednotlivé triedy na malej konferencii odovzdajú svoje poznatky ostatným žiakom.

 Prečo áno: 

 • dostatok času na aktivity, ktorý nie je obmedzený 45 minútovou hodinou
 • narušenie stereotypu školského vyučovania
 • dostatočný priestor pre komplexné riešenie tém

 S čím treba rátať: 

 • príprava programu a koordinácia
 • pomoc žiakom pri záverečnej prezentácii
 • plánovanie pred začiatkom školského roka/polroka
Fenomény sveta
ako videoknižnica

Príklad z praxe:  Všetci učitelia školy by radi využívali videá BBC vo svojich predmetoch ako vzdelávacie materiály. Medzipredmetový potenciál budú využívať len okrajovo. Modely vzdelávacích blokov využijú pre inšpiráciu.

 Prečo áno: 

 • nízka náročnosť na koordináciu
 • nízka náročnosť pre implementáciu do predmetu
 • pridaná hodnota na tradičných hodinách v podobe názorných videí

 S čím treba rátať: 

 • zníženie medzipredmetového potenciálu
 • nevyužitie všetkých materiálov v projekte
 • nižšia motivácia pre žiakov
Pedagogická dokumentácia

Učebné osnovy a tematický plán pre učiteľa  

Stiahnite si pedagogickú dokumentáciu, ktorá vám pomôže s efektívnou implementáciou Fenoménov sveta do vyučovania vo vašej škole.

Kontakty

Nezisková organizácia EDULAB
Rigeleho 7300/1
811 02 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 45738424
DIČ: 2023525163


kontakt:

tel.: 02 / 32 14 40 05

infofenomenysveta.sk
AGEMSOFT, a.s.
Rigeleho 1
811 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35782391
DIČ: 2020256040
IČ DPH: SK2020256040
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2374/B

[logo AGEMSOFT, a.s.]
[logo Nezisková organizácia EDULAB]
[logo BBC Learning]Pravidlá ochrany osobných údajov

AGEMSOFT, a.s. © 2018